Fi­na­len

BT - - DANMARTOKUS -

I by­en Sa­moëns be­gyn­der den 11,6 km lan­ge op­kør­sel af Col de Joux Pla­ne. Det be­gyn­der stejlt med to­cif­re­de stig­nings­pro­cen­ter, hvor­ef­ter de na­e­ste ki­lo­me­ter sti­ger med mel­lem syv og ot­te pro­cent. De sid­ste 5,5 km er uden tvivl de hår­de­ste. Her sti­ger det na­er­mest kon­se­kvent med 10 pro­cent op mod toppen. Ef­ter et par ki­lo­me­ter nedad og en lil­le kon­tra­bak­ke, be­gyn­der den re­el­le ned­kør­sel mod må­l­by­en, Morzi­ne.

Ned­kørs­len er ut­ro­ligt stejl og yderst tek­nisk. Der­u­d­over vars­ler me­te­o­r­o­lo­ger­ne igen i dag regn­vejr. Det kan så­le­des nemt bli­ve rent kaos, som vi så på 19. eta­pe. Det be­ty­der og­så, at en dyg­tig ned­kø­rer vir­ke­lig kan ta­ge tid på si­ne kon­kur­ren­ter. Når ryt­ter­ne kø­rer ind på den sid­ste ki­lo­me­ter i Morzi­ne, går der ik­ke la­en­ge, før det be­gyn­der at sti­ge igen. De sid­ste 500 me­ter er så­le­des opad mod mål­stre­gen. Skul­le det en­de med en spurt i en min­dre grup­pe, kra­e­ver det et godt ki­ck at ta­ge sej­ren. for at vin­de på 19. eta­pe, hvor bå­de Alejan­dro Val­ver­de og Nairo Qu­in­ta­na var blandt de bed­ste til sidst. I dag må de sim­pelt­hen gå ef­ter det. Fi­na­len er som skra­ed­der­sy­et til Val­ver­de, der bå­de er god opad, nedad og blandt fel­tets ab­so­lut bed­ste i en op­ad­gå­en­de spurt som den­ne. Qu­in­ta­na er i øje­blik­ket sid­ste mand på po­di­et, men det er langt fra sik­kert end­nu. Selv­om Mo­vistar for­stå­e­ligt nok sat­ser me­re på at hol­de po­di­e­plad­sen end på at vin­de dagens eta­pe, vil det va­e­re ho­ved­løst ik­ke at kø­re Val­ver­de i stil­ling i dag.

Skul­le det en­de med en spurt blandt fa­vo­rit­ter­ne, er den ene­ste, der kan true Val­ver­de, nok lands­man­den Jo­aquim Rod­ri­gu­ez (Ka­tusha), der tog an­den­plad­sen på gårs­da­gens eta­pe for­an net­op Val­ver­de. Her var stig­nings­pro­cen­ter­ne dog og­så be­ty­de­ligt va­er­re, end til­fa­el­det er på de sid­ste 500 me­ter i dag. Rod­ri­gu­ez er li­ge­le­des god nedad og ka­em­per hårdt for at kom­me i top 10 sam­let. In­den dagens eta­pe er han blot 10 se­kun­der ef­ter Bauke Mol­le­ma (Trek) og 42 se­kun­der ef­ter Da­ni­el Mar­tin (Etixx-Qu­i­ck- Step), der og­så er rig­tig god på en af­slut­ning som i dag. Det kra­e­ver dog, at Mar­tin ik­ke ta­ber tid på den sva­e­re ned­kør­sel. Blandt de øvri­ge klas­se­ments­ryt­te­re bli­ver det ut­ro­ligt spa­en­den­de at føl­ge kam­pen om de sid­ste to plad­ser på po­di­et ef­ter Chris Froo­me (Team Sky). Så­le­des er der kun to mi­nut­ter og ni se­kun­der fra Ro­main Bar­det (Ag2R) på an­den­plad­sen ned til Val­ver­de på sy­ven­de­plad­sen. Bar­det hø­rer til blandt de bed­ste nedad. Det vil kun va­e­re at for­ven­te at se ham i of­fen­si­ven igen på den sid­ste ned­kør­sel for at sik­re sin po­di­e­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.