Va­elg den sva­e­re vej

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det let­te er ik­ke nød­ven­dig­vis det rigtige,« fik jeg at vi­de den an­den dag, da jeg i at an­fald af sløvsind mest hav­de lyst til at ta­ge det be­røm­te ga­er­de på det sted, hvor man kan ma­ve sig over. Det er er hårdt – og ukom­forta­belt – at skul­le an­stren­ge sig. At skul­le stå på ta­e­er og ra­ek­ke (ba­re) lidt hø­je­re end man egent­lig kan nå. Men at det nog­le gan­ge be­ta­ler sig at gø­re sig lidt ek­stra uma­ge. At va­el­ge den sva­e­re vej det er kri­mi­for­fat­ter Sa­ra Bla­e­del et fan­ta­stisk ek­sem­pel på. Hun er ord­blind og hu­sker med ube­hag, hvor­dan hun i sko­len fryg­te­de, når hun skul­le la­e­se op el­ler til tav­len. Når man har det så­dan og al­li­ge­vel va­el­ger at bli­ve for­fat­ter, må det kra­e­ver en­dog me­get hø­je kna­e­løft at kom­me over det der ga­er­de. Sa­ra Bla­e­del er sta­dig ord­blind, men har al­drig la­det sig be­gra­en­se af det. Hun el­sker at forta­el­le hi­sto­ri­er. Be­løn­nin­gen har hun få­et i form af et im­po­ne­ren­de bogs­alg – 2 mio. kri­mi­er har hun solgt – og det ale­ne i Dan­mark. Men for hen­de er den stør­ste til­freds­stil­lel­se, når an­dre, der har sva­ert ved at la­e­se, ka­ster sig over hen­des bøger. »Ta­enk at jeg er med til at va­ek­ke la­e­se­ly­sten hos folk,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.