Bliv me­re ro­bust i hver­da­gen

Du kan selv gø­re en for­skel, så en livskri­se kun va­rer i en over­sku­e­lig pe­ri­o­de og ik­ke en­der i lang­tids­stress og psy­kisk li­del­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 23.07.2016

Hvad men­te min chef med det?«. »Er min mand ut­ro – og hvis ja, hvor­for?« »Hvor­for er det al­tid mig, der skal of­re mig?« Man­ge livskri­ser en­der desva­er­re med angst el­ler de­pres­sion. Det er umu­ligt at gå igen­nem li­vet uden at op­le­ve ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser, og der­for er det vig­tigt at la­e­re at hånd­te­re dem bed­re. Li­vet er ik­ke for sar­te sja­e­le... Af­vis­nin­ger, svigt og skuf­fel­ser sker for de fle­ste af os.

Den tra­di­tio­nel­le løs­ning

De fle­ste løs­nin­ger på livskri­ser in­vol­ve­rer én el­ler an­den form for ana­ly­se af si­tu­a­tio­nen. »Hvad ske­te der?« »Hvad skal jeg gø­re for at lø­se pro­ble­met?« »Hvad skal jeg gø­re, så det ik­ke sker igen?« Der er dog no­get, der ty­der på, at den­ne ’lang­tids­a­na­ly­se-me­di­cin’ ik­ke er he­le løs­nin­gen.

Tal fra Sund­heds­sty­rel­sen vi­ser, at an­tal­let af psy­ki­ske li­del­ser ba­re sti­ger og sti­ger i Dan­mark. Må­ske for­di merta­enk­ning ik­ke kan over­vin­des med mer-ta­enk­ning. Vi er nødt til at af­prø­ve helt nye red­ska­ber til at over­kom­me pro­ble­met. Li­vet er ik­ke for sar­te sja­e­le... Af­vis­nin­ger, svigt og skuf­fel­ser sker for de fle­ste af os. Man­ge livskri­ser en­der desva­er­re med angst el­ler de­pres­sion

Styr symp­to­mer­ne

I min kli­nik har vi go­de er­fa­rin­ger med en helt ny til­gang til psy­ki­ske li­del­ser, hvor in­di­vi­det selv la­e­rer at sty­re symp­to­mer­ne uan­set yd­re krav og om­sta­en­dig­he­der. Det ska­ber styr­ke og selv­kon­trol. Du be­hø­ver ik­ke la­en­ge­re, at va­e­re et of­fer for dår­ligt ar­bejds­mil­jø el­ler psy­ko­pa­ti­ske che­fer. Du kan selv la­e­re at ned­re­gu­le­re stress uan­set livs­omsta­en­dig­he­der, så den ik­ke ud­vik­ler sig til me­re al­vor­li­ge psy­ki­ske symp­to­mer som f.eks. angst, PTSD el­ler de­pres­sion.

Me­to­den hed­der me­takog­ni­tiv te­ra­pi. I den­ne til­gang kan du så at si­ge vac­ci­ne­re dig selv mod, at li­vets ud­for­drin­ger ik­ke en­der i langt me­re al­vor­li­ge symp­to­mer, og i ste­det for­bli­ver kor­va­ri­ge kri­ser.

Så­dan vir­ker det

Mar­tin er et ek­sem­pel. Han ar­bej­de­de som le­der i en stor dansk virk­som­hed med man­ge bol­de i luf­ten. Han hav­de egent­lig fri kl. 16 hver dag, men han brug­te det me­ste af sin våg­ne tid på at plan­la­eg­ge ar­bejds- og pri­vat­liv ned til mind­ste de­tal­je. Den­ne over­drev­ne plan­la­eg­ning skab­te stres­ssymp­to­mer.

Mar­tin for­søg­te at me­di­te­re sig ud af stres­sen og hol­de nog­le fle­re fri­da­ge. Den­ne kur hav­de dog kun mid­ler­ti­dig ef­fekt, og til sidst måt­te Mar­tin lang­tids­sy­ge­mel­de sig, da stress– og angst­symp­to­mer­ne blev for vold­som­me.

Der­hjem­me fort­sat­te de dag­li­ge plan­la­eg­nin­ger i ho­ve­d­et sam­men med ti­melan­ge grub­le­ri­er: »Er det det rigtige ar­bej­de for mig?« »Hvor­for får jeg det ik­ke bed­re?« »Hvad skal jeg gø­re for at få det godt igen?«

De man­ge grub­le­ri­er holdt liv i stres­sen og gjor­de, at Mar­tin nu var sy­ge­meldt på tred­je må­ned. I et me­takog­ni­tivt for­løb la­er­te han at sty­re si­ne grub­le­ri­er, så­le­des at han kun­ne hol­de fri i ho­ve­d­et og der­ved om­si­der ef­fek­tivt bli­ve stres­sfri – og­så da han var til­ba­ge på ar­bejds­plad­sen.

Man kan ik­ke hvi­le sig ud af stress. Den kom­mer sten­sik­kert til­ba­ge igen, li­ge så snart du er til­ba­ge i det mil­jø, der ud­lø­ser stres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.