E

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 23.07.2016 n ba­sisk livsstil er en god må­de at få krop­pen til at slip­pe af med bå­de fedt og va­e­ske. Når man le­ver ef­ter sy­re/ ba­se-ba­lan­cen, ar­bej­der man ik­ke med be­gre­bet over­va­egt men iste­det med be­gre­bet over­sy­ring. Det vil si­ge, at man me­ner, at over­va­egt i vir­ke­lig­he­den skyl­des, at man har spist for man­ge sy­re­dan­nen­de fø­de­va­rer, druk­ket for man­ge sy­re­dan­nen­de drik­ke og må­ske spist for me­get me­di­cin, der og­så er sy­re­dan­nen­de.

Hvis krop­pen ik­ke kan ud­skil­le al den sy­re, op­ho­ber det sig blandt an­det i fedt­cel­ler­ne, der vok­ser. Sam­ti­dig hol­der krop­pen på va­e­ske, og man får øde­mer. Det er krop­pens egen for­svars­me­ka­nis­me, der sik­rer, at sy­ren ik­ke når ud til og gør ska­de på bl.a. krop­pens. Den op­ho­be­de va­e­ske kan hja­el­pe krop­pen med at hol­de sig ren og så at si­ge for­tyn­de den me­gen sy­re. Der­for har man­ge over­va­eg­ti­ge ik­ke al­tid kun for me­get fedt på krop­pen, men og­så for me­get va­e­ske.

Man ta­ber sig ret hur­tigt og ef­fek­tivt, når man la­ver sin kost om til en me­re ba­sisk kost, da krop­pen så ik­ke la­en­ge­re har brug for hver­ken fedt el­ler va­e­ske til at be­skyt­te

sig mod ko­stens over­flod af sy­re.

Ilt er liv

Hem­me­lig­he­den bag en sund og vi­tal krop er pH-va­er­di. For at kun­ne op­nå en god ilt­ma­et­ning af cel­ler­ne, en ide­el va­egt og et godt hel­bred, skal du respek­te­re blo­dets pH-va­er­di, som er svagt ba­sisk (7,365). Det al­ler­vig­tig­ste for, at du kan le­ve, er, at du får ilt til dit blod, og at det bli­ver trans­por­te­ret til al­le krop­pens cel­ler. Ilt er liv og hver nat, ar­bej­der krop­pens buf­fer­sy­stem med at ba­lan­ce­re pH-va­er­di­en i dit blod. Blo­det har fle­re buf­fer­sy­ste­mer, som er med til at hol­de sur­heds­gra­den in­den­for sin ram­me. Vi ud­skil­ler blandt an­det sy­rer gen­nem: tar­men, hu­den, lun­ger­ne, ny­rer­ne og gen­nem det al­min­de­li­ge stof­skif­te.

Hvis vi le­ver sundt, får rørt os, und­går stress, drik­ker nok va­e­ske, sover godt om nat­ten og ge­ne­relt er i god ba­lan­ce, kan krop­pen i man­ge år selv ba­lan­ce­re sy­rer og ba­ser.

Pro­ble­met er, at de fle­ste men­ne­sker ik­ke le­ver på den må­de, men lang­somt be­la­ster krop og sind, så krop­pens eget buf­fer­sy­stem til sidst ik­ke er nok til at kla­re ar­bej­det, og der sker en op­hob­ning.

Få over­blik over din kost

For at fin­de ud af om det, du put­ter i mun­den, dan­ner sy­re el­ler ba­se idin krop, skal du se på, hvil­ke ba­se­dan­nen­de mi­ne­ra­ler der er i pro­duk­tet. Er der over­ve­jen­de ba­se­dan­nen­de mi­ne­ra­ler i, som f.eks. kalk, ka­li­um, mag­ne­si­um, na­tri­um, so­di­um, jern osv., så dan­ner pro­duk­tet ef­ter for­bra­en­din­gen ba­se i din krop. Er der over­ve­jen­de sy­re­dan­nen­de mi­ne­ra­ler i pro­duk­tet, f.eks. svovl, fos­for, kl­or, jod, fluor, kob­ber, dan­ner pro­duk­tet sy­re i krop­pen.

Du kan ik­ke reg­ne med, at alt der sma­ger syr­ligt, som f.eks. en ci­tron, og­så er sy­re­dan­nen­de i krop­pen. En ci­tron in­de­hol­der nem­lig man­ge ba­se­dan­nen­de mi­ne­ra­ler, så på trods af den su­re smag, er den fak­tisk ba­se­dan­nen­de.

For at neut­ra­li­se­re en sy­re, skal der ik­ke ba­re ind­ta­ges li­ge de­le ba­se, men der­i­mod mindst dob­belt så me­get ba­se som sy­re. Og for nog­le me­get sy­re­dan­nen­de fø­de,- og drik­ke­va­rers ved­kom­men­de, skal der nog­le gan­ge me­re end 30 gan­ge så me­get ba­se til for at neut­ra­li­se­re sy­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.