D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 23.07.2016 er var da­ge, hvor An­na Grue ik­ke or­ke­de hver­ken sin fa­mi­lie el­ler ven­ner. Hun var ramt af en de­pres­sion, og det sid­ste, hun hav­de lyst til, var at ta­le om det.

»Jeg hav­de pe­ri­o­der, hvor jeg ba­re vil­le øn­ske, at de for­svandt fra jor­dens over­fla­de. Jeg vil­le va­e­re i fred,« si­ger for­fat­te­ren, som bl.a. er kendt for kri­miro­ma­ner­ne med ‘den skal­de­de de­tek­tiv’ Dan Som­mer­da­hl som ho­ved­per­son.

An­na Grue har va­e­ret på beg­ge si­der af sva­e­re syg­doms­for­løb. Hen­des egen de­pres­sion la­er­te hen­de, hvor­dan det er at va­e­re pa­tient. Og med en dat­ter, som har lidt af de­pres­sion, ved An­na Grue og­så, hvor­dan det er at va­e­re den på­rø­ren­de.

Med den er­fa­ring i ba­ga­gen er et af hen­des vig­tig­ste råd at la­de va­e­re at pres­se sig på, sa­er­ligt når det ga­el­der psy­ki­ske li­del­ser.

»Man skal ik­ke va­e­re ban­ge for at ta­le om det, men hvis den sy­ge ik­ke har lyst, skal man ik­ke be­gyn­de at spør­ge na­er­me­re ind til det,« si­ger An­na Grue.

Spørgs­mål kan vir­ke uover­sku­e­li­ge for et men­ne­ske, som er ramt af stress og de­pres­sion. I for­vej­en bru­ger den ram­te en mas­se kra­ef­ter på ba­re at kun­ne kom­me gen­nem da­gen. Der er ik­ke over­skud til og­så at be­gyn­de at ta­le om, hvor­dan man har det.

Hun til­fø­jer, at det for men­ne­sker med fy­sisk syg­dom til gen­ga­eld of­te er en be­fri­el­se at få mu­lig­hed for at ta­le om det.

»Men ini­ti­a­ti­vet til åben­hed skal kom­me fra den ram­te. Respek­ter det, hvis et men­ne­ske ik­ke har lyst til at ta­le. Man kan jo og­så ba­re sid­de sam­men uden at si­ge en mas­se. Man skal va­e­re na­er­va­e­ren­de, men ik­ke på­tra­en­gen­de.«

Til gen­ga­eld kan man ta­ge sig af det prak­ti­ske.

»Der er nog­le gan­ge, hvor jeg har kun­net se på min dat­ter, at hun hav­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.