Spar rig­tigt op til di­ne børn

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

We­e­kend - 23.07.2016

Når det hand­ler om vo­res børn, skal alt helst va­e­re i or­den. Der­for spa­rer de fle­ste fora­el­dre år ud og år ind møj­som­me­ligt op til bør­ne­ne, så der en slat pen­ge på bør­ne­op­spa­rin­gen, når de små bli­ver myn­di­ge. Til den tid er der nem­lig nok at bru­ge pen­ge­ne til, hvad en­ten po­der­ne skal stif­te de­res eget før­ste hjem el­ler i gang med en ud­dan­nel­se, hvor der skal kø­bes bøger og må­ske flyt­tes til en an­den by.

For de fle­ste er op­spa­ring ru­ti­ne. Vi hu­sker at sa­et­te op­spa­rin­gen i gang, men glem­mer så straks alt om det.

Vi in­ter­es­se­rer os for at kom­me i gang, og for at vi får spa­ret op. Men når det hand­ler om, hvor­dan vi spa­rer op, er vi for la­engst holdt op med at in­ter­es­se­re os. Det ga­el­der ik­ke kun bør­ne­nes pen­ge, det ga­el­der fak­tisk og­så vo­res egen op­spa­ring.

De se­ne­ste 10 år har in­f­la­tio­nen gna­sket 34 mia. kr. i sig af dan­sker­nes spa­re­pen­ge, for­di vi har spa­ret flit­tigt op og la­det pen­ge­ne stå på en ind­låns­kon­to i ban­ken til en ren­te, der ik­ke er lø­bet li­ge så hur­tigt som pri­ser­ne. Og oveni har vi be­talt skat af ren­ter­ne.

Sik­ker­hed er al­drig gra­tis

Når vi gør os uma­ge med at spa­re op, vil vi nø­digt ri­si­ke­re at miste nog­le af pen­ge­ne med ét slag ved at in­ve­ste­re i va­er­di­pa­pi­rer. Så­dan ta­en­ker man­ge, isa­er når det hand­ler om bør­ne­nes pen­ge. Fak­tisk ta­en­ker he­le 84 pct. af de dan­ske fora­el­dre så­dan, vi­ser en må­ling fra TNS Gal­lup ud­ført for Nor­dea. Fora­el­dre­ne fo­re­tra­ek­ker at abon­ne­re på det sik­re ved at sa­et­te pen­ge­ne i ban­ken, selv­om ren­ten er lav, og selv­om de er ret util­fred­se med den la­ve ren­te. At pen­ge­nes va­er­di ud­hu­les hen over åre­ne, ta­en­ker de fa­er­re­ste på.

Uan­set hvor­dan man spa­rer op, er der al­tid en ri­si­ko for, at pen­ge­ne bli­ver min­dre va­erd på den ene el­ler på den an­den må­de. Sik­ker­hed er nem­lig al­drig gra­tis.

Den lang­som­me og sik­re me­to­de til va­er­di­tab er, at in­f­la­tio­nen ud­hu­ler va­er­di­en af ens op­spa­ring.

Den hur­ti­ge­re og usik­re mu­lig­hed for tab er, når man in­ve­ste­rer pen­ge­ne. Hel­dig­vis by­der in­ve­ste­ring og­så på en mu­lig­hed for ge­vinst, så op­spa­rin­gen vok­ser hen over åre­ne frem for at skrum­pe som føl­ge af in­f­la­tio­nen. Al­li­ge­vel er det iføl­ge un­der­sø­gel­sen fra Nor­dea kun gan­ske få dan­ske fora­el­dre, 16 pct., der har valgt at spa­re op på en an­den må­de end kon­tant.

Har man sagt a...

Spør­ger I mig, så er det ik­ke li­ge me­get, hvor­dan man spa­rer op til bør­ne­ne. Man skyl­der sig selv og bør­ne­ne at få så me­get som mu­ligt ud af de­res op­spa­ring. Der er jo det sa­er­li­ge ved de pen­ge, at de for det før­ste er bun­det i en hel del år, ty­pisk ind­til bør­ne­ne fyl­der 18 el­ler 21 år. Og for det an­det er tids­ho­ri­son­ten for, hvor­når pen­ge­ne skal va­e­re klar til ’brug’, alt­så kendt i for­vej­en. Det gi­ver go­de mu­lig­he­der for at plan­la­eg­ge og sik­re, at in­f­la­tio­nen i al­le til­fa­el­de ik­ke skal ha­ve lov til at gna­ske af bør­ne­nes pen­ge. Med gu­i­den her på si­der­ne kan du kom­me i gang med at slå in­f­la­tio­nen oven i ho­ve­d­et og hja­el­pe di­ne børn bed­re på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.