Lis­beth Jo­han­sen

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

• 42 år, født og op­vok­set i Ho­bro. • Hun er ud­dan­net aka­de­mi­ø­ko­nom, yo­gaun­der­vi­ser og co­ach. • Hun ar­bej­de­de i man­ge år som salgs­chef i ho­tel­bran­chen, men ef­ter mø­det med en grup­pe børn på en strand i Goa var hun ik­ke la­en­ge­re i tvivl om, at hun skul­le ar­bej­de med ud­sat­te børn og hja­el­pe­ar­bej­de. • I 2009 grund­lag­de hun or­ga­ni­sa­tio­nen Litt­leBigHelp, der i dag har 70 an­sat­te, der hja­el­per børn og kvin­der i den in­di­ske slum til et bed­re liv. • Pen­ge­ne til or­ga­ni­sa­tio­nens pro­jek­ter kom­mer fra do­na­tio­ner fra pri­va­te og virk­som­he­der så­vel som fra den år­li­ge Litt­leBigHelp-vel­gø­ren­heds­gal­la, der i år bli­ver af­holdt for 7. gang 1. ok­to­ber. Al­le ind­ta­eg­ter går ube­skå­ret til hja­el­pe­ar­bej­det. • Hun har des­u­den skre­vet bo­gen ’Hvad sva­rer du, når li­vet kal­der’. La­es me­re på Litt­lebighelp.com We­e­kend - 23.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.