Få det bed­ste ud af din tra­e­ning på lan­de­vej­en

I tred­je og sid­ste del af cy­kel­sko­len hand­ler det om at fin­de din tra­e­nings­stil og ud­for­dre dig selv lidt

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

We­e­kend - 23.07.2016

De før­ste uger på din nye cy­kel hand­ler om én ting: AT KOM­ME AF STED. Det hand­ler om dig, om lan­de­vej­en, og om at du får vaen­net dig til cyk­len. I be­gyn­del­sen fø­les det me­get gra­en­se­over­skri­den­de at cyk­le på ra­cer­cyk­len, og man­ge af svin­ge­ne fo­re­går i sneg­le­fart - but all that will chan­ge. Det hand­ler kun om øvel­se og gen­ta­gel­se. Jo fle­re tra­e­nings­pas, de­sto bed­re.

Når det be­gyn­der at bli­ve helt na­tur­ligt at ifø­re dig stramt­sid­den­de lycra, så er det tid til at få lidt me­re struk­tur i tra­e­nin­gen. Op­del din cy­kel­tra­e­ning i for­skel­li­ge kas­ser:

De kor­te og hår­de tu­re: Her kan du f.eks. kø­re bak­ke­in­ter­val­ler. Tra­e­nin­gen skal va­re maks. halvan­den ti­me og kan gø­res på en hver­dag el­ler som trans­port. Den er ken­de­teg­net ved høj puls, kor­te in­ter­val­ler og laaaan­ge pau­ser. Mulig­he­der­ne for at va­ri­e­re er utal­li­ge - prøv f.eks. 30 sek. maks. tem­po fulgt af 2-2,5 mi­nut pau­se.

El­ler 10-20-30 me­to­den, hvor du cyk­ler 30 sek. i let rul, 20 se­kun­der i ja­evnt tem­po og 10 se­kun­der, hvor du cyk­ler ALL OUT.

De lan­ge, se­je tu­re: Her får du nog­le ki­lo­me­ter i sad­len – ik­ke nød­ven­dig­vis i høj ha­stig­hed, men i lan­ge, se­je tra­ek. Det kan med­fø­re en let­te­re øm po­po. Tra­e­nin­gen er ken­de­teg­net ved at va­re me­re end halvan­den ti­me, så sørg for at gø­re det i we­e­ken­den og ger­ne i godt sel­skab. Det er og­så på de lan­ge tu­re, at der kan gø­res stop - f.eks. med kaf­fe­pau­se el­ler lidt an­den hyg­ge.

Tem­po-tu­re­ne: Sørg for at få var­met krop­pen op med let rul i 15-20 mi­nut­ter, kør her­ef­ter ca. 20-40 mi­nut­ter i mo­de­rat højt tem­po. Din puls skal lig­ge på ca. 70-75 pro­cent af maks.

Valg af tra­e­nings­pro­gram

Va­ri­a­tions­mu­lig­he­der­ne i tra­e­nin­gen er na­er­mest uen­de­li­ge i cy­kel­ver­de­nen, og man kun­ne tra­e­ne nat og dag uden at kom­me til at ke­de sig. Det er der­for helt es­sen­ti­elt at få af­kla­ret med dig selv, hvor of­te du egent­lig har ta­enkt dig at skul­le ud på lan­de­vej­en? Selv­om jeg er fan af cyk­ling, så har spor­ten en klar ulem­pe - den ta­ger tid. Det be­ty­der, at du fra be­gyn­del­sen skal sør­ge for at fin­de ti­den i din hver­dag. Og her ta­ler jeg ik­ke kun om den na­e­ste uge el­ler to. Gør dig evt. klart, om du er ty­pen, som al­tid la­eg­ger hårdt fra land, når det ga­el­der nye tra­e­nings­for­mer, men må­ske hur­tigt bra­en­der ud - el­ler har du tid­li­ge­re haft ten­dens til at va­e­re en så lang­som star­ter, at du må­ske in­di­mel­lem er endt med slet ik­ke at få be­gyndt? Tag her­ef­ter ’lang­tids­bril­ler­ne’ på og sa­et dig nog­le re­a­li­sti­ske mål.

Når du har fun­det di­ne mål, kan du f.eks. be­gyn­de med at kom­me ud på cyk­len én gang hver we­e­kend. Her­ef­ter la­eg­ger du en dag ad gan­gen i hver­da­gen til. Et godt sted at en­de vil for de fle­ste va­e­re to til fi­re gan­ge om ugen.

Ti små cyk­li­ster kom til et lys­kryds frem...

Jeg an­be­fa­ler, at du fin­der en cy­kel­mak­ker til de før­ste tu­re. Men når du er klar og ik­ke la­en­ge­re fø­ler dig så usik­ker på cyk­len, så hop med i en lidt stør­re grup­pe. Grup­pen kan du fin­de blandt ven­ner/ve­nin­der - men det kan og­så va­e­re i en cy­kel­klub. Der fin­des et utal af klub­ber i Dan­mark - goog­le dig frem til én na­er dig.

I be­gyn­del­sen vil du sik­kert sy­nes, det er sva­ert at sid­de så ta­et og må­ske fø­le, at de an­dre er ut­ro­lig na­er­gå­en­de. Og ja, det kan va­e­re, for­di de kan li­de dig, men det er (desva­er­re) of­test, for­di det er rig­tig vig­tigt, at man cyk­ler sta­bilt og ta­et, når man er fle­re om plad­sen på vej­en.

Der fin­des al­le­re­de nu man­ge kvin­de­cy­kel­netva­erk og grup­per, hvor der er plads til al­le niveauer – og­så dig som al­drig har cyk­let før.

Nu er du for­hå­bent­lig kom­met så langt, at du er kom­met op på sad­len og ud på de dan­ske lan­de­ve­je. Hur­ra for dig – og et stort ne­der­lag til din so­falø­ve.

Ke­ep Pe­da­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.