Her kom­mer til sidst 4 go­de råd, så du kan få en sta­dig bed­re cy­kel­tra­e­ning

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

Ni­ce and ea­sy – for­hold dig i ro

• Rig­tig man­ge cyk­ler uja­evnt og uro­ligt. De rej­ser sig fra sad­len, sa­et­ter sig igen, brem­ser lidt op el­ler øger ha­stig­he­den plud­se­ligt. Det gør dig imid­ler­tid me­re tra­et og for­hin­drer dig i at op­le­ve et flow i din tra­e­ning. Hvis du fin­der det sva­ert at hol­de dig i ro på cyk­len, så kan det va­e­re et hint til, at du skal ha­ve hja­elp til at indstil­le cyk­len på en lidt an­den må­de. Det kan du få gjort hos en cy­kel­s­med, el­ler der, hvor du køb­te din cy­kel.

Look ahe­ad – fo­ku­ser på din ru­te

• Sørg for at se laaangt frem på vej­en og va­er ge­ne­relt op­ma­er­k­som på tra­fik­ken. Jo me­re du ser, des me­re sik­ker er du, så puds bril­ler­ne og hold øj­ne­ne på vej­en.

One step at a ti­me – op­del din tur i bid­der.

• I be­gyn­del­sen er det ba­re skønt at kom­me va­ek fra by­en, og du op­da­ger, hvor langt du egent­lig kan kom­me på cyk­len i for­hold til løb. Se­ne­re kan det dog godt bli­ve lidt tri­vi­elt ba­re at cyk­le der­u­dad så op­del tu­ren. Hav for ek­sem­pel et mål, du cyk­ler ud til og hjem. Et af mi­ne fa­vo­rit­mål er ba­ge­ren i Hor­n­ba­ek – jeg har HØRT, at han skul­le ba­ge fan­ta­sti­se ka­ger... El­ler sørg for at få lagt in­ter­val­ler ind, så du får brudt kø­re­tu­ren op i de­le af f.eks. to mi­nut­ter in­ten­siv cyk­ling, to mi­nut­ter ro­ligt tem­po, el­ler 500 me­ters spurt og 500 me­ters ro­ligt tem­po.

Kør ef­ter et mål

• Al den tra­e­ning er godt for krop­pen, men det kun­ne jo og­så va­e­re en idé at prø­ve kra­ef­ter med et cy­kel­løb. Giv dig selv og din ve­nin­de et start­num­mer i ga­ve - og vup­ti så har I et mål med tra­e­nin­gen og en god op­le­vel­se sam­men. Her vil­le jeg be­gyn­de med et lidt min­dre mo­tions­løb i år. Va­elg f.eks. Hjer­ter­da­me­tou­ren el­ler Tour de Fem­me. Her sør­ger ar­ran­gø­rer­ne for ek­stra de­po­ter og me­ka­ni­ker. Og du fin­der må­ske nye tra­e­nings­ven­ner, du kan cru­i­se lan­de­vej­en med. Hvis du ger­ne vil bru­ge som­me­ren på at tra­e­ne dig op og ven­te med lø­be­ne til na­e­ste år, så er Tø­ser­un­den, La­dy Tour og Sja­el­sø Rundt og­så rig­tig go­de bud. Det go­de ved dis­se løb er, at der al­tid er fle­re di­stan­cer, og der­for er du klar ef­ter et par må­ne­ders tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.