Det sid­ste far­vel

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSE hen­des 74-åri­ge ae­g­te­mand Jør­gen Kragh.

Li­ge­ne af Kir­sten og Jør­gen Kragh blev fun­det tirs­dag 12. juli i de­res egen bil ved Von­ge Kir­ke i Midtjyl­land. Po­li­ti­et stop­pe­de bi­len, og bag rat­tet sad søn­nen Lars Kragh. Han blev an­holdt på ste­det. Tre da­ge for­in­den hav­de Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­lyst krigs­ve­te­ra­nen og hans fora­el­dre, og en stor­stilet ef­ter­søg­ning gik i gang.

Pe­ter Lund­berg hav­de et rig­tig godt be­kendt­skab med det af­dø­de ae­g­te­par, og han er en god ven af par­rets ae­ld­ste søn Tho­mas Kragh. Han er en af man­ge fri­vil­li­ge per­so­ner fra lo­ka­l­om­rå­det, som hja­el­per til i for­bin­del­se med bisa­et­tel­sen. Lås­by står sam­men I et op­slag på Fa­ce­book­grup­pen ’Det sker i Lås­by’ sa­et­ter han ord på det, der vil ske ef­ter kir­ken. Og det vil bli­ve en flot af­sked med to per­so­ner, der var vel­lid­te af de fle­ste. Beg­ge ki­ster vil lig­ge i sam­me rust­vogn, og de vil bli­ve trans­por­te­ret fra Lås­by Kir­ke via Ho­ved­ga­den til de­res hjem på Gl. Sil­ke­borg­vej. Ru­ten føl­ger by­ens fla­gal­lé, hvor dan­ne­brogs­fla­ge­ne vil va­e­re på halv, ind­til rust­vog­nen pas­se­rer. Her­ef­ter vil fri­vil­li­ge frem­mød­te hej­se fla­ge­ne til tops.

»Jeg tror, det bli­ver i de­res ånd, og det er sam­ti­dig en mar­ke­ring af de ting, de har stå­et for. Beg­ge har va­e­ret enormt ak­ti­ve i det lo­ka­le mil­jø. Og så er det lidt ek­stra­or­di­na­ert, at det er et dob­beltdrab på to fred­sel­sken­de men­ne­sker. Og det har vi så valgt at mar­ke­re,« si­ger Pe­ter Lund­berg til BT. Han fort­sa­et­ter.

»Nog­le Bal­kan-ve­te­ra­ner, som ken­der Lars, kom­mer og støt­ter op om det, og kø­rer med de­res mo­tor­cyk­ler op gen­nem by­en. De øn­ske­de fak­tisk selv at va­e­re med til mar­ke­rin­gen, da Kir­sten som fri­vil­lig i ve­te­ran­for­e­nin­gen hav­de la­vet et ka­em­pe ar­bej­de for dem.«

Folk i og om­kring Lås­by har va­e­ret dybt be­rør­te af den tragi­ske ha­en­del­se. Da der i sid­ste uge var fak­kelt­og for det myr­de­de ae­g­te­par, mød­te om­kring 500 men­ne­sker op for at gå gen­nem by­en. Pe­ter Lund­berg hå­ber der­for og­så, at li­ge så man­ge vil mø­de op til Kir­sten og Jør­gen Krags sid­ste rej­se. Sam­men til det sid­ste »Vi skal nok få folk til at stå ved flagsta­en­ger­ne, så fla­ge­ne kan bli­ve hejst, når rust­vog­nen kø­rer for­bi. Det er jeg ik­ke et øje­blik i tvivl om,« forta­el­ler han og sa­et­ter nog­le ord på, hvil­ke fø­lel­ser der vil va­e­re i spil, når tirs­da­gen op­rin­der.

»Det bli­ver en be­va­e­gen­de dag. Det er valgt, at de beg­ge lig­ger i den sam­me rust­vogn, da de gik i dø­den sam­men. Og det bli­ver så mar­ke­ret ved, at de og­så kom­mer her­fra sam­men. De var me­get sam­men i alt det, de ar­bej­de­de med. Men det bli­ver og­så en sta­erk op­le­vel­se, når rust­vog­nen stil­le og ro­ligt kø­rer op gen­nem by­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.