Po­li­ti­et be­der om hja­elp: El­se vend­te al­drig hjem

BT - - NYHEDER -

Syd-og Søn­derjyl­lands Po­li­ti ud­send­te i går en ef­ter­lys­ning på 72-åri­ge El­se Kat­hri­ne Han­sen, der ik­ke er set si­den fre­dag ef­ter­mid­dag.

Det op­ly­ser po­li­ti­et på Twit­ter.

Til BT forta­el­ler vagt­chef ved Syd-og Søn­derjyl­lands Po­li­ti An­ders Han­sen, at den 72-åri­ge kvin­de fre­dag ef­ter­mid­dag for­lod sit hjem i Hyrup ved Ager­skov, mel­lem Toft­lund og Aa­ben­raa, for at ta­ge ud at hand­le.

Kvin­den vend­te dog al­drig til­ba­ge, og det be­kym­rer hen­des mand. »Hen­des mand har for­talt, at hun of­te ta­ger ud og hand­ler et par ti­mer ad gan­gen. Nog­le gan­ge be­sø­ger hun og­så fa­mi­lie og ven­ner, når hun al­li­ge­vel er i by­en, men i nat kom hun ik­ke hjem,« forta­el­ler An­ders Han­sen.

El­se Kat­hri­ne Han­sen er ty­pe 1-di­a­be­ti­ker og har be­hov for at få sin in­sulin.

»Det, vi fryg­ter, er, at hun hol­der et sted og har få­et det dår­ligt, for­di hun har få­et et in­sulin­chok el­ler no­get til­sva­ren­de. Og der­for vil vi me­get ger­ne hø­re, om folk ved, hvor hun er,« si­ger vagt­chef An­ders Han­sen.

Der­for ef­ter­ly­ser po­li­ti­et og­så den sølv­grå VW Golf sta­tioncar, som den 72-åri­ge var kø­ren­de i, da hun for­lod sit hjem fre­dag om­kring klok­ken 16. Den har re­gi­stre­rings­num­me­ret ZM41949.

»Vi vil me­get ger­ne vi­de, hvor bi­len er, for når vi har den, kan vi be­gyn­de at sø­ge. El­lers er det bog­sta­ve­ligt talt som at le­de ef­ter en nål i en høstak,« si­ger An­ders Han­sen.

El­se Kat­hri­ne Han­sens mand kan ik­ke hu­ske, hvad hun hav­de på, da hun tog af sted fre­dag ef­ter­mid­dag.

Den 72-åri­ge er 168 cm høj og slank til al­min­de­lig af byg­ning. Hun har kort, gråt, krøl­let hår og ba­e­rer bril­ler.

Det er po­li­tiets for­mod­ning, at den 72-åri­ge kvin­de fort­sat be­fin­der sig i lo­ka­l­om­rå­det. Lør­dag ef­ter­mid­dag er fa­mi­lie og ven­ner til den for­s­vund­ne kvin­de ude at le­de på markve­je og sko­vstyk­ker.

»Li­ge nu un­der­sø­ger vi alt om­kring hen­des fa­er­den,« forta­el­ler An­ders Han­sen.

Har du set El­se Kat­hri­ne Han­sen el­ler hen­des bil, be­des du kon­tak­te Syd-og Søn­derjyl­lands Po­li­ti på te­le­fon 1-1-4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.