’Kald mig ba­re fan­tast’

BT - - NYHEDER -

INTERVIEW Han er ik­la­edt shorts, en po­lo­trø­je og gum­misko. Or­de­ne fly­der ud af hans mund i en na­er­mest ustop­pe­lig strøm. 47-åri­ge Jes­per ‘Ka­si’ Ni­el­sen er ik­ke som er­hvervs­ma­end er flest. Hver­ken i på­kla­ed­ning el­ler når det hand­ler om at få tun­gen på gled. Nu har han igen sto­re, vil­de og vold­som­me pla­ner. Fak­tisk er han i gang med en ver­den­s­oms­pa­en­den­de re­vo­lu­tion. In­tet min­dre, un­der­stre­ger er­hvervs­man­den, der de­ler van­de­ne, over for BT.

»Hvis man vil flyt­te gra­en­ser, så bli­ver man ik­ke el­sket af al­le,« si­ger Jes­per Ni­el­sen.

Han smi­ler bredt, slår ud med ar­me­ne. Som han sid­der der, er det ik­ke til at se, at han har en 272 mio. kr. stor skat­tesag ha­en­gen­de over ho­ve­d­et, at han bli­ver frem­stil­let som va­e­ren­de kon­tro­ver­si­el, som en fan­tast med vil­de pla­ner og som én, der af og til for­la­der fe­sten i uti­de.

Nu er han så på spil igen. 24. ju­ni åb­ne­de den før­ste smyk­ke­bu­tik i Jes­per Ni­el­sens ny­e­ste even­tyr i smyk­ke­bran­chen på Strø­get i Kø­ben­havn. ‘Ama­zing Jewel­ry’ hed­der kon­cep­tet, som på ver­dens­plan skal aen­dre smyk­ke­bran­chen. Jes­per Ni­el­sen, der tjen­te si­ne før­ste man­ge mil­li­o­ner på Pan­dora-smyk­ker, for­kla­rer, at al­le mel­lem­led bli­ver sprun­get over, så smyk­ker­ne kom­mer di­rek­te fra fa­brik­ker­ne til bu­tik­ker­ne. Der­for er der ik­ke no­get, som ko­ster me­re end 750 kr., og 70 pct. af det, der kan kø­bes, ko­ster un­der 300 kr. Så­dan vil det va­e­re i he­le ver­den, hvor pla­nen er, at han og part­ne­re, der kø­ber li­cen­ser, skal åb­ne 5.000 bu­tik­ker, som al­le lig­ger på ‘AAAlo­ca­tions’.

»Vi op­fin­der ik­ke nye trends, men vi har alt. Ka­em­pe ud­valg til in­gen pen­ge. Fe­de bu­tik­ker på top-lo­ca­tions. Så sim­pelt er Ama­zing,« si­ger Jes­per Ni­el­sen. Man­ge kon­tro­ver­ser Han, der er kendt for sin sa­er­li­ge ev­ne til at få folk til at tro på ide­er­ne, ly­ser op i lo­ka­let, hvor va­eg­ge­ne er pry­det med min­der fra hans tid med hånd­bold­hol­det AG Kø­ben­havn, der gik kon­kurs i 2012. For­ti­den smel­ter sam­men med nu­ti­den.

For­ti­den, der og­så er hi­sto­ri­en om en er­hvervs­mand, som har haft fle­re kon­tro­ver­ser i for­bin­del­se med de se­ne­ste 10 års for­skel­li­ge pro­jek­ter. Det hand­ler om et mil­li­ons­lags­mål med Pan­dora, en Brønd­by IF-tvist, et hånd­bol­de­ven­tyr, som end­te i en kon­kurs, da Skat in­de­frøs det me­ste af hans for­mue, en tabt skat­tesag, som er an­ket, og se­ne­st skils­mis­sen fra smyk­ke­fo­re­ta­gen­det End­less Jewel­ry. Mag­top­gør med mil­li­ar­da­er Det sid­ste brud blev ud­lagt som et mag­top­gør mel­lem ham og Saxo Bank-mil­li­ar­da­e­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen, der hav­de ka­stet et stør­re mil­li­onbe­løb i pro­jek­tet. Selv nedt­o­ner han dra­ma­et i den­ne del af sin hi­sto­rie:

»Vi har al­le for­skel­li­ge rol­ler. Mes­si skal du ik­ke sa­et­te til at spil­le ba­ck, selv om han er ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. Det får du ik­ke no­get ud af. Og det er hver gang mig selv, der va­el­ger at for­la­de et pro­jekt, for­di jeg ik­ke la­en­ge­re selv fø­ler, at jeg bi­dra­ger med det, jeg kan,« si­ger Jes­per Ni­el­sen, der af­vi­ser, at han blev pres­set ud af sit eget fo­re­ta­gen­de:

»Li­ge så snart vi kom­mer der­til, hvor der er for man­ge mø­de­ind­kal­del­ser i min ka­len­der, så er det, jeg be­gyn­der at ta­en­ke, om jeg har gjort det, jeg kan.«

»Det kan man si­ge. Det tror jeg, al­le iva­er­ksa­et­te­re af min ka­li­ber er. Men det er ik­ke så­dan, at jeg ik­ke kan vi­se mig nog­le ste­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.