Va­er­ste ma­re­ridt

BT - - NYHEDER -

Med blom­ster og et bil­le­de af søn­nen an­kom han i går til cen­te­r­om­rå­det, der un­der et døgn tid­li­ge­re dan­ne­de ram­mer­ne om det gru­som­me sku­dat­ten­tat, hvor ni uskyl­di­ge blev ramt af skud­sal­ver­ne fra den 18-åri­ge ger­nings­mand, tysk-ira­ne­ren Ali David Son­bo­ly.

Iføl­ge fa­de­ren var Di­ja­mant Za­ber­gja sam­men med sin kam­me­rat, da den 18-åri­ge ger­nings­mand af­fy­re­de skud imod dem.

»Han var sam­men med sin ven. Ven­nen rin­ge­de til mig og sag­de, at de hav­de købt nog­le drinks og vil­le sid­de uden­for og drik­ke dem. Ger­nings­man­den var kun to me­ter fra dem. Han åb­ne­de ild. Ven­nen for­må­e­de at slip­pe va­ek, men min søn blev skudt og dra­ebt,« forta­el­ler Naim Za­ber­gja og kal­der sin søns død det va­er­ste ma­re­ridt, han har op­le­vet.

No­get ty­der på, at Ali David Son­bo­ly gik re­so­lut ef­ter per­so­ner på sin egen al­der, da ot­te ud af de ni dra­eb­te var i al­de­ren 14 til 21 år. Fak­tisk var syv af of­re­ne te­e­na­ge­re som ham selv. Al­le de dra­eb­te bo­e­de i Mün­chen, men tre af dem var tyr­ki­ske stats­bor­ge­re. Yder­li­ge­re tre var fra Ko­so­vo, mens og­så en gra­e­ker er blandt of­re­ne. Ve­nin­der skudt af Ali Li­ge­som Di­ja­mant Za­ber­gja kom og­så 14-åri­ge Ar­mela Se­gas­hi og Sa­bi­na Su­laj fra Ko­so­vo.

De to var ve­nin­der, og det for­modes, at de be­fandt sig sam­me sted, da de blev pløk­ket ned af ger­nings­man­den. Ar­mela Se­gas­his bror har på Fa­ce­book be­kra­ef­tet ta­bet af søste­ren.

»Ar­mal, vo­res el­ske­de dat­ter, sø­ster, ve­nin­de og først og frem­mest et el­sket men­ne­ske, har i dag ved mas­sa­kren i Mün­chen mi­stet sit liv. Vi el­sker dig, en­gel,« skri­ver han.

Ved re­dak­tio­nel slut­ning var det spar­somt med op­lys­nin­ger på de an­dre of­re. Men nav­ne­ne på de tre dø­de tyr­ke­re skul­le an­gi­ve­ligt va­e­re Sev­da Dag, Can Leyla og Selcuk Ki­lic, op­ly­ser det tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.