Din bo­lig

BT - - NYHEDER -

Ja­nu­ar Salgstid (an­tal da­ge): 173 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 3,3 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,4 pro­cent Fe­bru­ar Salgstid (an­tal da­ge): 177 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,6 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 3,8 pro­cent Marts Salgstid (an­tal da­ge): 157 pro­cent Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,5 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 3,8 pro­cent April Salgstid (an­tal da­ge): 169 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,9 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,0 pro­cent Maj Salgstid (an­tal da­ge): 193 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 3,1 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,2 pro­cent Ju­ni Salgstid (an­tal da­ge): 181 Hvis du er på ud­kig ef­ter drøm­me­bo­li­gen, så kan du godt gå ef­ter en pris, der lig­ger lidt over dit bud­get. For langt de fle­ste sa­el­ge­re en­der nem­lig med at gi­ve et nedslag.

Sa­el­ger og ejen­doms­ma­eg­lers op­rin­de­li­ge ud­bud­spris er så­le­des sja­el­dent den sam­me som den en­de­li­ge salgs­pris, vi­ser en op­gø­rel­se, som Bo­liga har la­vet.

For vil­la­er og ra­ek­ke­hu­se ga­el­der det, at 85 pro­cent af al­le hu­se bli­ver solgt til en re­du­ce­ret pris i for­hold til den op­rin­de­li­ge ud­bud­spris, mens det er til­fa­el­det for 69 pro­cent af ejer­lej­lig­he­der­ne. Størst nedslag på hu­se I gen­nem­snit har hus­sa­el­ger­ne i år gi­vet ni pro­cent i ra­bat, hvil­ket sva­rer til lidt me­re end 165.000 kro­ner i re­de pen­ge.

Det er et no­get stør­re nedslag Juli Salgstid (an­tal da­ge): 174 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,7 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,6 pro­cent Au­gust Salgstid (an­tal da­ge): 157 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,6 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,1 pro­cent Sep­tem­ber Salgstid (an­tal da­ge): 184 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,6 pro­cent end det, som sa­el­ge­re af ejer­lej­lig­he­der har va­e­ret vil­li­ge til at gi­ve. Her ry­ger der i snit fi­re pro­cent af pri­sen, sva­ren­de til na­e­sten 92.000 kro­ner kon­tant.

Ge­ne­relt bli­ver der i Jyl­land og på Fyn gi­vet flest nedslag i for­bin­del­se med hus­hand­ler.

Ølstyk­ke og Glo­strup på Sja­el­land er de by­er i Dan­mark, hvor sa­el­ger­ne er mest til­ba­ge­hold­ne med at gi­ve ra­bat – her gi­ves der af­slag i hen­holds­vis 58 og 61 pro­cent af hand­ler­ne.

»I de om­rå­der, hvor der er mest pres på bo­lig­mar­ke­det, gi­ves der ge­ne­relt min­dre i af­slag. I nog­le til­fa­el­de er det så­dan, at pri­sen li­ge­frem bli­ver hø­je­re, end ejen­doms­ma­eg­le­ren hav­de fo­re­stil­let sig, for­di kø­ber­ne står i kø,« si­ger lek­tor i bo­li­gø­ko­no­mi ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Mor­ten Skak. Ok­to­ber Salgstid (an­tal da­ge): 185 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,8 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,6 pro­cent Novem­ber Salgstid (an­tal da­ge): 174 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,5 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,3 pro­cent De­cem­ber Salgstid (an­tal da­ge): 177 Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,8 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,9 pro­cent

Pris­nedslag i salgs­pe­ri­o­den: 2,8 pro­cent Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,4 pro­cent På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om øko­no­mi, sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på Pris­nedslag ved en­de­lig for­hand­ling: 4,4 pro­cent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.