Ves­ta­ger: EU blan­der sig i alt for man­ge de­tal­jer

BT - - NYHEDER -

EU kun­ne med for­del hol­de op med at dyk­ke ned i al­le mu­li­ge de­tal­jer for he­le ti­den at gø­re den eu­ro­pa­ei­ske lov­giv­ning bed­re.

Det me­ner Mar­gret­he Ves­ta­ger, der som kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er sid­der i ma­skin­rum­met i det eu­ro­pa­ei­ske mag­tap­pa­rat i Bruxel­les.

»Hvis det ik­ke har gra­en­se­over­skri­den­de ka­rak­ter – el­ler det kun er et lil­le ele­ment - så løs det da en­de­lig på na­tio­nalt el­ler re­gio­nalt ni­veau,« si­ger Mar­gret­he Ves­ta­ger.

Det hand­ler om til­gan­gen til lov­giv­nin­gen me­re end om at drop­pe nog­le af de sam­ar­bejds­om­rå­der, der fin­des i dag.

»Man skal hol­de op med den der su­per­de­tal­je­re­de be­s­ser­ma­chen, hvor al­ting er ta­get i be­tragt­ning. Det kan godt va­e­re, at det ik­ke er mil­li­me­ter­ret­fa­er­digt. Men hvis det vir­ker, så lad det vir­ke i ste­det for he­le ti­den at gå ind og la­ve om på det,« si­ger hun.

Det vil fri­gø­re fle­re kra­ef­ter, der i ste­det kan an­ven­des på de sva­e­re sa­ger, hvor EU gør en for­skel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.