Er­do­gan ind­fø­rer nødret i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

VI­DE BEFØJELSER Med Tyr­ki­ets be­slut­ning om at ind­fø­re nødret­stil­stand kan po­li­ti­et fa­engs­le mista­enk­te i op til 30 da­ge uden an­kla­ge og uden grund­lovs­for­hør. Det med­del­es sam­ti­dig fra pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gans re­ge­ring, at 1.043 sko­ler og 1.229 for­e­nin­ger luk­kes.

De vi­de beføjelser føl­ger ef­ter et mis­lyk­ket kup­for­søg i sid­ste we­e­kend. Re­cep Er­do­gan har gen­nem­ført en om­fat­ten­de ud­rens­ning over he­le lan­det.

Pra­esi­den­ten har og­så ud­stedt rej­se­for­bud for aka­de­mi­ke­re og ind­dra­get fle­re end 10.000 pas.

Tu­sind­vis af sol­da­ter, be­tjen­te, dom­me­re og em­beds­ma­end er fjer­net fra de­res job.

Re­cep Tayyip Er­do­gan be­skyl­der sin ho­ved­fjen­de Fet­hul­lah Gü­len for at stå bag kup­for­sø­get. Gü­len, som har bo­et i USA i over 15 år, har af­vist det­te.

Han har sagt, at for­an­drin­ger af det tyr­ki­ske sam­fund ik­ke må ske gen­nem et mi­li­ta­ert kup. Det skal ske på de­mo­kra­tisk vis. Vil kna­ek­ke Gü­len Er­do­gan sag­de fre­dag af­ten i en ta­le i par­la­men­tet, at tyr­ker­ne har sta­tu­e­ret et ek­sem­pel over for ver­den ved at stå fast over for kup­ma­ger­ne.

Tid­li­ge­re på ugen med­del­te Er­do­gan, at re­ge­rin­gen har ind­ført tre må­ne­ders nødret­stil­stand i lan­det.

Er­do­gan har tak­ket de po­li­ti­ske par­ti­er i par­la­men­tet for at støt­te be­slut­nin­gen, der gi­ver ek­stra beføjelser til myn­dig­he­der­ne.

Må­let er iføl­ge Er­do­gan at kna­ek­ke Fet­hul­lah Gü­lens be­va­e­gel­se, som han kal­der en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion.

Det po­li­ti­ske sty­re har des­u­den be­kendt­gjort, at man vil sus­pen­de­re de­le af Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion mid­ler­ti­digt.

SØNDAG 24. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.