Cl­in­tons spansk­ta­len­de trum­f­kort er hy­per po­pu­la­er

BT - - NYHEDER -

Kai­ne er det sik­re valg som vi­ce­pra­esi­dent.

»Tim Kai­ne er sta­bil og drift­sik­ker og re­pra­e­sen­te­rer sving­s­ta­ten Vir­gi­nia. Sam­ti­dig kan han ap­pel­le­re til hvi­de va­el­ge­re bå­de i midt­ve­sten og i sy­den. Det spil­ler en stor rol­le i en pra­esi­dentvalg­kamp, hvor Trump net­op for­sø­ger at kapre så man­ge hvi­de va­el­ge­re som over­ho­ve­det mu­ligt,« si­ger han.

Tim Kai­ne blev født i del­sta­ten Min­neso­ta som den før­ste af tre søn­ner til fora­el­dre­par­ret Mary Kat­hle­en og Al­bert Ale­xan­der Kai­ne, der eje­de en min­dre svej­se­virk­som­hed.

Han fik en kri­sten ka­tolsk op­dra­gel­se af si­ne fora­el­dre, der er af irsk og skotsk af­stam­ning. Det krist­ne bud­skab er et ele­ment, som Kai­ne se­ne­re har til­ført sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re - blandt an­det er han me­re skep­tisk over for abort end de fle­ste de­mo­kra­ter. La­e­ste ju­ra på Har­vard Den nyud­na­evn­te vi­ce­pra­esi­dent­kan­di­dat be­gynd­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re i Vir­gi­nia, ef­ter at han hav­de la­est ju­ra på den an­se­te Har­vard Law School.

Un­der sin stu­di­e­tid op­holdt Kai­ne sig ti må­ne­der i Hon­du­ras, hvor han hjalp lo­ka­le mis­sio­na­e­rer Han er en mand, der har de­di­ke­ret sit liv til at ka­em­pe for an­dre Hil­lary Cl­in­ton med at dri­ve en sko­le og la­er­te at ta­le spansk. I 1998 blev Tim Kai­ne valgt som borg­me­ster i Vir­gi­ni­as ho­ved­stad Ri­ch­mond. Her tjen­te han i tre år, før han blev valgt som gu­ver­nør.

Un­der valg­kam­pen i 2008 var der man­ge spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt da­va­e­ren­de pra­esi­dent­kan­di­dat Ba­ra­ck Oba­ma vil­le va­el­ge Kai­ne som sin po­ten­ti­el­le vi­ce­pra­esi­dent.

Den­gang faldt val­get på Joe Bi­den, men pi­len pe­ge­de alt­så på Kai­ne ot­te år se­ne­re.

Fra 2009 til 2011 var Tim Kai­ne en del af le­der­ska­bet hos De­mo­kra­ter­ne, da han sad på po­sten som for­mand for De­mo­kra­ter­nes Na­tio­na­le Ko­mité. Og si­den 2013 har Kai­ne alt­så re­pra­e­sen­te­ret del­sta­ten Vir­gi­nia som se­na­tor.

Se­na­to­ren har al­drig tabt et valg, og hans stem­me­tal vi­ser da og­så, at han er over­or­dent­lig po­pu­la­er. Isa­er eks­plo­de­re­de hans po­pu­la­ri­tet, da Vir­gi­nia i 2007 var of­fer for et mas­se­sky­de­ri på uni­ver­si­te­tet Vir­gi­nia Tech, hvor 32 men­ne­sker dø­de. Kai­ne har of­te talt dun­der mod vå­ben­lov­giv­nin­gen, og det vil fal­de i god jord hos man­ge de­mo­kra­ter.

Ved si­den af sit hverv som po­li­ti­ker er Tim Kai­ne far til tre børn og har va­e­ret gift med An­ne si­den 1984.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.