Hvor er de po­li­ti­ke­re, der kan gi­ve os håb?

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Dy­sto­pi er gra­esk og be­ty­der ’dår­ligt sted’. Og hvis man føl­ger for me­get med i, hvad der sker for øje­blik­ket, ja så kan man vel kun me­ne, at ver­den er ble­vet et dår­ligt sted? Jeg sav­ner tid­li­ge­re ti­ders po­li­ti­ke­re som Ro­nald Re­a­gan, der of­te tal­te om sin drøm om ’den smuk­ke stad på bak­ken’. Der er akut man­gel på po­li­ti­ke­re, der ta­ler frem­ti­den op i ste­det for ned. I USA TORDNER po­puli­sten Do­nald Trump mod alt det, som er galt for øje­blik­ket: Is­lam, lat­i­no­er, Hil­lary Cl­in­ton og po­li­ti­ker­ne i Was­hin­g­ton. Hans ben­zin er ty­de­lig­vis va­el­ger­nes frygt for for­an­drin­ger og de­res op­le­vel­se af at va­e­re ble­vet ladt i stik­ken.

Ind­til for ny­lig før­te ven­stre­flø­jens Ber­nie San­ders en ef­fek­tiv kampag­ne, ba­se­ret på fjen­de­bil­le­der som Wall Stre­et og ’de spe­ci­el­le er­hvervs­in­ter­es­ser’ for­u­den na­tur­lig­vis de gam­le eli­tepo­li­ti­ke­re, som har pris­gi­vet al­min­de­li­ge va­el­ge­re.

Pra­esi­dentval­gets fa­vo­rit, de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton, som ses som establis­h­men­tets kan­di­dat, har ty­de­lig­vis sva­ert ved at be­gej­stre el­ler mo­bi­li­se­re vre­de va­el­ge­re bag sig. Men må­ske kan hun vin­de ved at mo­bi­li­se­re va­el­ge­re på fryg­ten for, hvad en pra­esi­dent Trump mon kan fin­de på? I EUROPA ER det ik­ke me­get bed­re. Den nu tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron og man­ge i hans kon­ser­va­ti­ve par­ti lat­ter­lig­gjor­de og rak­ke­de i åre­vis EU ned. Det end­te med, at et fler­tal af va­el­ger­ne drop­pe­de det for­hand­lings­re­sul­tat, som han møj­som­me­ligt hav­de for­hand­let hjem i Bruxel­les. Man­ge me­ner, at fol­ke­af­stem­nin­gens ud­fald igen kan af­la­e­ses som en­gel­ske va­el­ge­res frygt for frem­ti­den, for den be­ty­de­li­ge im­mi­gra­tion til lan­det og en ge­ne­rel fø­lel­se af at bli­ve over­set af Lon­dons po­li­ti­ske eli­te.

Ove­ralt i Europa sker der en sam­ling om høj­re­po­puli­sti­ske par­ti­er, der som de ene­ste i lang tid tog folks be­ret­ti­ge­de be­kym­ring for ind­van­drin­gen fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka al­vor­ligt. Med ind­van­drin­gen kom desva­er­re og­så folk pra­e­get af den is­la­mi­sti­ske va­ek­kel­se, der har ha­er­get Mel­le­mø­sten og Afri­ka som en pe­st de sid­ste 40 år, og som har skabt gro­bund for en del af den ter­ror, der hjem­sø­ger Europa den­ne som­mer.

Ve­stens be­folk­nin­ger er del­te. Der er dem, der me­ner, at vi ik­ke kan op­de­le im­mi­gran­ter i ’dem og os’. Og så er der dem, der i sti­gen­de grad si­ger fra over for ind­van­drin­gen. De sam­me men­ne­sker, som kob­ler spørgs­må­let om ind­van­dring sam­men med de se­ne­ste års opblom­string af vold og ter­ror, be­gå­et af ind­van­dre­re.

På ven­stre­fløj­en hø­rer man og­så de evin­de­li­ge po­stu­la­ter om vel­fa­erds­sta­tens snar­li­ge kol­laps, om al­le de ri­ge og so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der har snydt de al­min­de­li­ge va­el­ge­re. Der­til kom­mer den grøn­ne del af ven­stre­fløj­en, som mo­bi­li­se­rer va­el­ge­re på fryg­ten for ver­dens un­der­gang og kli­ma­for­an­drin­ger, og som og­så tordner mod ’gam­mel­po­li­ti­ker­ne’ for at svig­te, så man und­vi­ger ka­ta­stro­fen.

Jeg sav­ner at hø­re, at fle­re af den­ne ge­ne­ra­tions po­li­ti­ke­re – ef­ter at ha­ve er­kendt de man­ge pro­ble­mer – snart be­gyn­der at ta­le fryg­ten ned og frem­skridt­stro­en op. Frem­ma­ner hå­bet om en bed­re, fre­de­li­ge­re og sik­ker frem­tid i fri­hed. Vi mang­ler po­li­ti­ke­re, der nu ta­en­der lys i det mør­ke, som bul­drer frem.

Der er akut man­gel på po­li­ti­ke­re, der ta­ler frem­ti­den op i ste­det for ned

18. juli

La­es ugens ledere på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.