Trav­le fir­ma­er pres­ser kvin­der mest

BT - - NYHEDER -

FORSKNING Som­mer­fe­ri­en lak­ker ef­ter­hån­den mod en­den for man­ge dan­ske­re, der nu kan se frem til at skul­le ven­de til­ba­ge til ar­bej­det. Og for­hå­bent­lig er fri­ti­den ble­vet brugt på af­slap­ning, for når virk­som­he­der­ne får travlt, går det di­rek­te ud over de an­sat­tes hel­bred. Det er kon­klu­sio­nen i et om­fat­ten­de dansk-ame­ri­kansk stu­die, der iføl­ge Po­li­ti­ken fast­slår, at ar­bejds­byr­den for hver en­kelt me­d­ar­bej­der vok­ser, når en pro­duk­tions­virk­som­hed øger sin eks­port, li­ge­som sam­men­ha­en­gen mel­lem det øge­de out­put og de an­sat­tes syg­dom.

»Vo­res re­sul­ta­ter vi­ser, at det har nog­le re­el­le kon­se­kven­ser, når man sa­et­ter folk til at ar­bej­de for me­get,« si­ger øko­no­mi­pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jakob Ro­land Munch til Po­li­ti­ken.

Han har i sam­ar­bej­de med to ame­ri­kan­ske for­sker­kol­le­ga­er fulgt fle­re end 150.000 dan­ske­re i me­re end 12 år i for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af stu­di­et. Skal nå me­re på sam­me tid Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at øget travlhed på ar­bejds­plad­sen går hår­dest ud over kvin­der.

Ik­ke ale­ne sti­ger an­tal­let af kvin­ders sy­ge­da­ge med 24 pro­cent mod ma­en­de­nes 14, når virk­som­he­den skal pro­du­ce­re 10 pro­cent me­re, men kvin­ders ri­si­ko for at for et hjer­te­an­fald for­ø­ges og­så med 17 pro­cent. Hos ma­end la­der travlhed ik­ke til at ha­ve sam­me ef­fekt.

At kvin­der li­der me­re un­der pro­duk­tions­pres­set, skyl­des, at de i mod­sa­et­ning til man­ge ma­end ik­ke kan bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­plad­sen, da de of­te og­så skal hen­te børn og ha­ve styr på hjem­met. Der­med skal de nå me­re på den sam­me tid.

Det me­ner ar­bejds­livs­for­sker hos kon­su­lentvirk­som­he­den TeamAr­bejds­liv Hans Jør­gen Lim­borg, der i øv­rigt ik­ke fin­der un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter over­ra­sken­de.

Det gør Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning imid­ler­tid. Ar­bejds­gi­ve­re: Dit eget an­svar Til Po­li­ti­ken si­ger or­ga­ni­sa­tio­nen DA, at an­sat­tes stress ik­ke be­hø­ver at stam­me fra ar­bej­det. Der­til er det me­d­ar­bej­de­rens eget an­svar at plan­la­eg­ge ar­bejds­da­gen mest ef­fek­tivt, ly­der be­ske­den.

Det er man dog lodret ue­nig i hos fag­for­e­nin­ger­ne 3F og HK, der me­ner, der er le­del­sens ar­bej­de at sik­re trivs­len.

»Det er for­kert af ar­bejds­gi­ver­ne at fra­la­eg­ge sig an­sva­ret,« ud­ta­ler fag­lig se­kre­ta­er i HK Pri­vat Jes­per Sch­midt. PROFESSIONELLE RÅD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.