Mid­delal­de­ren

BT - - NYHEDER -

MIDDELALDERLIV at la­de ka­er­lig­he­den till for­ti­den fyl­de de­res liv. Ka­er­lig­he­den til mid­delal­de­ren.

Rid­der To­by og la­dy Ma­ri­ka kal­der de sig. En stald med kamp­he­ste Sam­men med de­res tre børn bor par­ret på et land­sted med mar­ker, skov og en­ge, hvis jor­de ra­ek­ker ned til Glen­strup Sø. Stal­de­ne er fyldt med ro­bu­ste kamp­he­ste, va­er­k­ste­det med ke­ra­mik, smedj­en med jern og me­tal. Tro mod den tid, de har valgt at le­ve i.

»Vi har la­vet vo­res egen lil­le ver­den. For den sto­re ver­den kan godt va­e­re van­ske­lig at hånd­te­re en gang imel­lem, når der sker så man­ge af­sky­e­li­ge ting ude i den,« for­kla­rer den 44-åri­ge la­dy Ma­ri­ka om at sø­ge til­ba­ge til en me­re en­kel og ef­ter beg­ges op­fat­tel­se me­re or­dent­lig ver­den.

Som var det er tegn fra de mid­delal­der­li­ge mag­ter, vir­ker mo­bil­te­le­fo­nen ik­ke, har ik­ke no­get sig­nal. Der­for sid­der la­dy Ma­ri­ka på med­hør i stu­en på den gam­le fast­net­te­le­fon, så bå­de hun og rid­der To­by kan del­ta­ge i sam­ta­len. Det be­gynd­te i Net­to Det er ti år si­den, at de to mød­te hin­an­den. I Net­to i Ho­bro af al­le ste­der. Og det mø­de var der nok en hø­je­re me­ning med, er de eni­ge om.

For ik­ke ale­ne vi­ste det sig hur­tigt, at de del­te in­ter­es­se for mid­delal­de­ren, de fandt og­så ud af, at de en stor del af de­res liv hav­de le­vet lidt pa­ral­lelt. Va­e­ret de sam­me ste­der sam­ti­dig, kendt man­ge af de sam­me men­ne­sker, ba­re al­drig mød­tes.

Så To­by og Ma­ri­ka slog til på det­te ska­eb­ne­tra­ef. Og det er der si­den kom­met to børn ud af. Dat­te­ren Di­da-Ma­rie Pe­ne­l­ope på snart fem. Søn­nen Val­de­mar Mi­cha­el på snart to. Ban­ner Graa Pa­litzsch Kaas hed­der de nok så flot til ef­ter­navn. Der­til kom­mer den 15-åri­ge Sif fra et tid­li­ge­re for­hold.

In­teres­sen for mid­delal­de­ren er ik­ke ny for no­gen af dem.

La­en­ge før hun blev la­dy Ma­ri­ka, den­gang hun ba­re hed Graa Pa­litzsch til ef­ter­navn, hu­sker hun, hvor­dan hun al­le­re­de i fol­ke­sko­len sad og blad­re­de i bo­gen ’Hvad kan jeg bli­ve?’. Og plan­te­de en stor tyk ring om ar­ka­e­o­log.

»Jeg har al­tid haft in­ter­es­se for det hi­sto­ri­ske. Ik­ke på det po­li­ti­ske plan, men på hvad der var sket, hvor­dan men­ne­sker hav­de det, hvor­dan de le­ve­de. Da jeg så blev ar­ka­e­o­log, in­ter­es­se­re­de jeg mig i før­ste om­gang for vikin­ger­ne, men snart gik jeg over til mid­delal­de­ren,« for­kla­rer hun. Kom­mer fra en adels­sla­egt To­by Kaas er 17 år ae­l­dre end sin ko­ne. For ham var det barn­dom­mens rid­der­film som ’Ivan­hoe’, der åb­ne­de dø­ren til den spa­en­den­de og fa­sci­ne­ren­de ver­den. Men og­så den rid­der­lig­hed, der bor i hans blod.

Han er bar­ne­barn af den sto­re dan­ske dig­ter Jens Au­gust Scha­de. Søn af for­fat­ter Vir­tus Scha­de og jour­na­list Di­da Kaas, som var af dansk adels­sla­egt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.