Kal­der

BT - - NYHEDER -

»Man kan ro­ligt si­ge, at det har haft ind­fly­del­se på min in­ter­es­se for mid­delal­de­ren. Jeg er jo fla­sket op med rid­der­lig­hed og ade­lig­hed, med bor­ge og slot­te og om­gang med kon­gen og dron­nin­gen gen­nem he­le mit liv. Min far og mor har da­el­me skub­bet i den ret­ning.«

Men hvor ger­ne de end vil­le, kan rid­der To­by og la­dy Ma­ri­ka ik­ke le­ve af mid­delal­de­ren.

Han ar­bej­der med it til dag­lig, hun som bo­støt­te for en sk­lero­se­ramt.

Men når de kom­mer hjem på går­den, hop­per de til­ba­ge i ti­den. Til en tid, der var or­dent­lig.

»Det er ik­ke nød­ven­dig­vis kun tø­jet og på­kla­ed­nin­gen, der fyl­der i hver­da­gen. Me­re må­den vi ta­en­ker på, og de ting, vi be­ska­ef­ti­ger os med,« for­kla­rer rid­der To­by og sup­ple­res af la­dy Ma­ri­ka:

»Der er et rid­der­ko­deks ind over vo­res op­før­sel. At man op­fø­rer sig or­dent­ligt over­for an­dre men­ne­sker, er respekt­fuld og hja­elp­som.« Tøj, det syr man selv La­dy Ma­ri­ka syr alt fa­mi­li­ens tøj selv. Li­ge­som man gjor­de det i mid­delal­de­ren. Og selv går hun dag­ligt i de la­e­der­støv­ler, hun har sy­et, li­ge­som str­ud­ha­et­ten stort set al­tid sid­der på hen­des ho­ved.

Når det­te la­e­ses har fa­mi­li­en pak­ket mid­delal­der­vog­nen. I den kom­men­de uge flyt­ter de nem­lig ind på det år­li­ge mid­delal­der­mar­ked på Spøt­trup Borg uden­for Ski­ve, hvor de li­ge­som al­le de an­dre del­ta­ge­re vil va­e­re kla­edt ud som sta­ti­ster i ’Ga­me of Thro­nes’.

»Vi har da hørt om den, men ik­ke set den,« si­ger de na­e­sten i kor om den po­pu­la­e­re tv­se­rie, der i den grad har va­e­ret med til at genop­li­ve in­teres­sen for net­op mid­delal­de­ren.

»Arh, vi så vist lidt af det der af­snit med Frank Hvam. Men vi har fak­tisk ik­ke no­get fjern­syn. I vo­res dag­lig­dag er vi op­ta­get af så man­ge an­dre kon­kre­te ting, at vi har valgt fjern­sy­net fra.«

Og kig­ger man i par­rets ka­len­der på hjem­mesi­den rid­der-kaas.dk, kan man da og­så se, at de har an­det at ta­ge sig til. Stort set året rundt del­ta­ger de i for­skel­li­ge mid­delal­der­tra­ef i ind- og ud­land, hvor de som rid­der­fa­mi­lie la­ver show og op­vis­nin­ger med he­ste og sva­erd, ka­em­per, slås og la­ver mad. »Hvad bør­ne­ne si­ger? De to små el­sker det, for de har le­ge­kam­me­ra­ter na­e­sten al­le ste­der, vi kom­mer hen, og har det sjovt. Der er de sam­men med li­ge­sin­de­de, hvor det er helt o.k. at le­ve rol­len ud.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.