Regn sen­der tu­sin­der på flugt

BT - - NYHEDER -

NATURKATASTROFE Vold­som regn har sendt tu­sin­der på flugt i Ki­na, hvor mindst 87 er om­kom­met den se­ne­ste uge, rap­por­te­rer ki­ne­si­ske stats­me­di­er. Et en­kelt sted i lan­det - i re­gio­nen Jingxing - faldt der 545,4 mil­li­me­ter vand i lø­bet af 19 ti­mer. Det sva­rer til den ma­eng­de, som ho­ved­sta­den får i lø­bet af et helt år. I provin­sen He­bai i den nord­li­ge del af lan­det er 72 per­so­ner om­kom­met. 78 sav­nes fort­sat, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne iføl­ge Xin­hua.

He­bai om­kred­ser ho­ved­sta­den Bei­jing.

Myn­dig­he­der­ne har evaku­e­ret na­e­sten 300.000 ind­byg­ge­re i om­rå­det. Sam­ti­dig har re­ge­rin­gen af­sat 105 mil­li­o­ner yu­an til hja­el­pe­ar­bej­de. Det sva­rer til 106,4 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Iføl­ge Xin­hua lø­ber provin­sens sam­le­de tab op i en helt an­den stør­rel­ses­or­den, nem­lig 14,6 mil­li­ar­der yu­an - na­e­sten det sam­me i dan­ske kro­ner.

Cen­tral­ban­ken i Ki­na med­del­te fre­dag, at den vil yde øko­no­misk støt­te til genop­byg­nin­gen.

Om­rå­det er des­u­den pla­get af strø­maf­bry­del­ser. Den of­fent­li­ge trans­port er del­vist brudt sam­men, og vej­net­tet er luk­ket nog­le ste­der i He­bai. Bå­de den nord­li­ge og den nor­døst­li­ge del af Ki­na er ble­vet ramt af hef­tig regn i lø­bet af ugen.

Det er ik­ke før­ste gang, Ki­na op­le­ver vold­som regn den­ne som­mer. Tid­li­ge­re på må­ne­den blev ad­skil­li­ge dra­ebt un­der over­svøm­mel­ser.

Me­re end 1,5 mil­li­on hektar med af­grø­der er øde­lagt på grund af ned­bør. Det har med­ført et øko­no­misk tab på me­re end 20 mil­li­ar­der yu­an iføl­ge re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.