Fly styr­te­de ef­ter brand

BT - - NYHEDER -

FLYSTYRT Skro­get af et Egyp­tAir-fly, som styr­te­de i Mid­del­ha­vet 19. maj, brød sand­syn­lig­vis i fle­re de­le ef­ter en brand, hvor­ef­ter det styr­te­de. Den te­o­ri ar­bej­der egyp­ti­ske ef­ter­for­ske­re iføl­ge New York Ti­mes i øje­blik­ket med. De har sam­men­holdt da­ta fra fly­ets sor­te bok­se, fund­ne vrag­de­le og li­gre­ster.

Tek­ni­ker­ne har ik­ke fun­det ud af, om bran­den var for­år­sa­get af tek­nisk svigt el­ler en ond­s­in­det hand­ling.

Bran­den skal va­e­re op­stå­et en­ten i sel­ve co­ck­pit­tet el­ler na­er ved.

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske avis ude­luk­ker ef­ter­for­sker­ne, at pi­lo­ten be­vidst har sty­ret fly­et i ha­vet.

Da­ta i beg­ge sor­te bok­se har be­kra­ef­tet, at en rø­ga­larm på fly­et var ak­ti­ve­ret.

Der er og­så fun­det sod og tegn på var­meska­der på vrag­de­le.

Fly­et - en Air­bus A320 - for­svandt på sin ru­te fra Pa­ris til Kairo mel­lem de gra­e­ske øer og den egyp­ti­ske kyst tid­ligt tors­dag mor­gen 19. maj. Besa­et­nin­gen send­te in­gen nød­sig­na­ler.

Der var 66 men­ne­sker om bord på fly­et, men in­gen af de om­kom­ne er bja­er­get.

Pas­sa­ge­rer­ne tal­te 30 egyp­te­re, 15 fransk­ma­end, to ira­ke­re, to ca­na­di­e­re samt pas­sa­ge­rer fra Al­ge­ri­et, Bel­gi­en, Stor­bri­tan­ni­en, Tchad, Portu­gal, Sau­di-Ara­bi­en og Su­dan.

Syv be­sa­et­nings­med­lem­mer og tre sik­ker­heds­folk om­kom og­så i styr­tet.

De to sor­te bok­se blev med stort be­sva­er bja­er­get fra et af Mid­del­ha­vets dy­be­ste ste­der mel­lem den gra­e­ske ø Kre­ta og Egyp­tens nord­li­ge kyst, som ef­ter­søg­nin­gen har kon­cen­tre­ret sig om. Kairo

Sor­te bok­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.