Ho­ved­pi­nepi­l­ler mind­sker em­pa­ti VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Stof­fet pa­ra­ce­ta­mol i for ek­sem­pel ho­ved­pi­nepi­l­ler mind­sker ik­ke blot di­ne eg­ne smer­ter, men gør dig og­så min­dre i stand til at va­e­re med­fø­len­de med an­dres smer­te. Det kon­klu­de­rer for­ske­re fra Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty i en ny un­der­sø­gel­se. »Em­pa­ti er vig­tigt. Hvis du har en dis­kus­sion med ae­g­te­fa­el­len og li­ge har ta­get pa­ra­ce­ta­mol, in­di­ke­rer det­te stu­die, at du må­ske vil va­e­re min­dre for­stå­en­de i for­hold til, hvad du gjor­de for at såre din ae­g­te­fa­el­les fø­lel­ser,« si­ger psy­ko­log Baldwin Way fra Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty. ik­ke over­ra­sket Git­te Hand­berg, der er for­mand for Dansk Smer­te­forum samt spe­ci­a­le­ansvar­lig over­la­e­ge ved Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, me­ner, at un­der­sø­gel­sens re­sul­tat bør føl­ges op af fle­re stu­di­er, der skal gø­re os klo­ge­re på, hvor­dan smer­testil­len­de pra­e­pa­ra­ter på­vir­ker men­ne­skets psy­ke. Hun fin­der re­sul­ta­tet yderst in­ter­es­sant.

»Jeg er al­drig før stødt på et stu­die, der un­der­søg­te, hvor­dan pa­ra­ce­ta­mol på­vir­ker folks em­pa­ti, men re­sul­ta­tet kom­mer slet ik­ke bag på mig. Ek­sem­pel­vis er mor­fin-me­di­ka­men­ter­ne og­så be­ryg­te­de for at ha­ve en me­get sta­erk på­virk­ning af psy­ken,« si­ger hun.

I ste­det for at brø­le, la­ve­de de fle­ste di­nosau­rer for­ment­lig lyd med luk­ket mund, li­ge­som vi ken­der det fra du­er, der kur­rer. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.