Va­er­ter­ne: Stam­ga­e­ster vil ha­ve det sam­me va­e­rel­se

BT - - KULTUR -

HOTELDRIFT Va­er­ter­ne Ka­tri­ne Hen­drik­sen og Jo­nas Skaa­ning på Rød­vig Kro og Ba­de­ho­tel kan ma­er­ke, at in­teres­sen for at hol­de fe­rie na­er­mest er eks­plo­de­ret i år. »Der kom­mer vildt man­ge sven­ske­re. Vi kan ma­er­ke, at TV2s dra­ma­se­rie ’Ba­de­ho­tel­let’ har gjort folk me­re be­vid­ste om, hvad et ba­de­ho­tel er og for­bin­der det med no­get rig­tig rart. Min dat­ter på 12 år el­sker se­ri­en og vil hol­de fe­rie på ba­de­ho­tel, forta­el­ler Jo­nas Skaa­ning, der sam­men med sin ko­ne Ka­tri­ne over­tog ba­de­ho­tel­let ef­ter sin far for ot­te år si­den. Det be­gynd­te i 1624 Kro­en og ba­de­ho­tel­lets hi­sto­rie skri­ver sig til­ba­ge til sven­ske­kri­ge­ne i 1624 og har va­e­ret dre­vet i ge­ne­ra­tio­ner af den sam­me fa­mi­lie i 150 år, ind­til kro og ba­de­ho­tel gik på tvangs­auk­tion fi­re gan­ge og blev over­ta­get af fa­mi­li­en Skaa­ning.

»Vo­res ga­e­ster for­ven­ter, at alt er ny­ma­let og holdt i den sam­me ånd og stem­ning. Og det be­ty­der me­get for os at ha­ve et sted med så­dan en sja­el, hvor ga­e­ster kom­mer og forta­el­ler om op­le­vel­ser, de hav­de her for 50 år si­den. Det gør mig stolt,« si­ger Jo­nas Skaa­ning.

Ga­ester­ne er ty­pisk på kor­te op­hold på to-tre na­et­ter ad gan­gen og de kom­mer ho­ved­sa­ge­lig fra Sja­el­land og Kø­ben­havn.

»Bro­en er en bar­ri­e­re – og­så for folk fra Jyl­land. Det er me­get få, der er her la­en­ge­re tid ad gan­gen. Men de vil ger­ne ha­ve det sam­me va­e­rel­se, når de kom­mer igen,« forta­el­ler Jo­nas Skaa­ning.

Der er 17 fuld­tids­an­sat­te delt ud henover året. Der er 16 dob­beltva­e­rel­ser, der al­le er i for­skel­li­ge far­ver og in­dret­ning med mor­gen­kå­ber og tø­f­ler, og ga­ester­ne skal ba­re over ho­ved­ga­den for at kun­ne ta­ge sig en mor­gen­duk­kert i Øster­sø­en. Vo­res ga­e­ster for­ven­ter, at alt er ny­ma­let og holdt i den sam­me ånd og stem­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.