Ga­ester­ne: Brid­ge uden be­kym­rin­ger

BT - - KULTUR -

BT PÅ BA­DE­HO­TEL Mel­de­kor­te­ne til ef­ter­mid­da­gens brid­ge lig­ger på bor­det i gård­ha­ven på Rød­vig Kro og Ba­de­ho­tel på Stevns. Men el­lers er der er ik­ke me­gen lig­hed mel­lem Fru Fjeld­søe og hen­des sø­ster, Ly­dia fra TV2s dra­ma­se­rie ”Ba­de­ho­tel­let” og de fi­re ten­nis og brid­ge­ve­nin­der fra Strand­vejs-kom­mu­ner­ne nord for Kø­ben­havn, der bru­ger ’spil­le­kas­sen’ på en tre da­ges fe­rie i de idyl­li­ske om­gi­vel­ser. »Det er en krog af lan­det, hvor man el­lers ik­ke kom­mer. Men her er så smukt og yn­digt med al­le de små, sø­de ve­je,« si­ger Ger­da Sand­vad, 83, fra Char­lot­ten­lund, der sam­men med ve­nin­der­ne har brugt da­gen på en ud­flugt til Fed­det. Og de er gan­ske rig­tigt be­gej­stre­de for TV2s se­rie ’Ba­de­ho­tel­let’.

»Men det er nu ik­ke der­for, vi er her­ne­de, men for­di vi har få­et an­be­fa­let ste­det, og det er ik­ke så langt va­ek. Så er det dej­ligt ik­ke at skul­le spe­ku­le­re på no­get som helst,« sup­ple­rer Jyt­te El­ling, 78, fra Hol­te.

Det sam­me me­ner ku­si­ner­ne An­ne Gret­he, In­ge­li­se, An­ne og Elin, der er ta­get på sø­ster-ku­si­ne-tur sam­men på ba­de­ho­tel­let.

»Vi er ’be­kvem­me­lig­heds­turi­ster’. Vi gi­der ik­ke det med at re­de seng, og vi ny­der at få det he­le ser­ve­ret,« si­ger An­ne Re­in­holdt, 77 år.

»Før i ti­den tog vi til Ska­gen og Jyl­land. Nu ta­ger vi ik­ke så langt. Vi har al­tid holdt me­get sam­men og er al­drig ble­vet frem­me­de for hin­an­den, og det kan vi tak­ke vo­res fora­el­dre for. Der har al­tid va­e­ret en tråd!,« forta­el­ler søste­ren An­ne Gret­he Re­in­holdt Pe­der­sen, 81.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.