Sand­heds-kri­ge­ren

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Su­do­ku Løs­nin­ger fra i går

hun bry­der sig ik­ke om, at po­li­tik i dag of­te hand­ler om tak­tik.

»For mig er det vig­tigt, at po­li­ti­ke­ren ar­bej­der for det, man tror på, og vi­ser be­folk­nin­gen, hvem man er på godt og ondt. In­gen spin­dok­to­rer, tak!« Al­le skal be­hand­les ens Hen­des fora­el­dre blev skilt, da hun var barn, og hun vok­se­de op hos sin mor i Bir­ke­rød. Op­va­ek­sten her bi­drog til at skub­be hen­de i den po­li­ti­ske ret­ning, hun end­te i.

»Min mor stod vir­ke­lig for det syns­punkt, at der ik­ke er stands­for­skel på folk. Be­va­res, man skal ha­ve respekt Sva­er for men­ne­sker, som kan no­get og yder no­get – det skal man vir­ke­lig – men om det er Kong Sa­lo­mon el­ler Jør­gen Hat­te­ma­ger, det er vi så­dan set li­geg­la­de med,« har hun sagt til Ber­ling­s­ke.

I dag er Brit­ta Schall Hol­berg fuld­tids­be­ska­ef­ti­get som dag­lig ad­mi­ni­stra­tor af Ha­genskov Gods, som hun i 2009 over­drog til sin søn Ja­cob Ca­roc Schall Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. Hol­berg. Hun har sta­dig en om­fat­ten­de fored­rags­virk­som­hed og er med i en ra­ek­ke fol­ke­li­ge fora, bl.a. som for­mand for Dan­marks Kar­tof­fel­råd, med­lem af ud­val­get til di­gi­ta­li­se­ring af Grundtvigs va­er­ker og af Dansk Land­brugs­mu­se­um. Og hun får fort­sat luft for si­ne me­nin­ger som fast skri­bent ved Lo­ka­la­vi­sen As­sens, Fy­ens Stift­s­ti­den­de og Fyns

Amtsa­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.