I Sy­ri­en jag­ter man ik­ke Poké­mon

BT - - TV/RADIO -

el­lers er knap så ’god’ en hi­sto­rie. Nem­lig kri­gen i Sy­ri­en og dens of­re. Et helt an­det mål 26-åri­ge Saif Al­de­en Ta­hhan er gra­fisk de­sig­ner og stam­mer fra Da­ma­s­kus i Sy­ri­en. Han blev tvun­get til at flyg­te fra sit hjem­land på grund af kri­gen, der si­den 2011 har ko­stet over en kvart mil­li­on men­ne­ske­liv og som iføl­ge UNHCR, har sendt me­re end fem mil­li­o­ner på flugt.

Det se­ne­ste halvan­det år har han bo­et i Ni­be.

For ny­ligt, fandt han på at over­fø­re Poké­mon Go-spil­let til sy­ri­ske for­hold, og re­sul­ta­tet er bå­de sta­er­kt og hjer­teska­e­ren­de.

For i ste­det for at fan­ge små mon­stre og tra­e­ne dem, er det helt an­dre ting, der er må­let i den sy­ri­ske ver­sion, som han har døbt Sy­ria Go.

Det kun­ne va­e­re at fan­ge en red­nings­krans i det op­rør­te hav. En kuf­fert med me­di­cin. El­ler et fast hol­de­punkt i form af en tøj­bam­se i en søn­der­bom­bet by. Fo­kus på hjem­lan­det Han hå­ber, at hans bil­le­der kan ska­be fo­kus på si­tu­a­tio­nen i hans hjem­land.

»Sy­ri­en er hårdt ramt af krig, og men­ne­ske­he­den fortje­ner me­re op­ma­er­k­som­hed end et spil,« forta­el­ler han til BT og til­fø­jer, at han ik­ke som så­dan har no­get imod Poké­mon Go.

»Det er en god idé at smel­te den vir­tu­el­le ver­den sam­men med den vir­ke­li­ge. Men det bur­de ik­ke få os til at glem­me de bar­ske re­a­li­te­ter,« for­kla­rer han.

Ef­ter Saif Al­de­en Ta­hhan lag­de bil­le­der­ne på sin Fa­ce­book-pro­fil i sid­ste uge, er han ble­vet kon­tak­tet af folk fra he­le ver­den, og har for­talt hi­sto­ri­en bag bil­le­der­ne til jour­na­li­ster fra blandt an­det BBC, CNN og The Te­le­graph i hå­bet om at gø­re en for­skel.

»Jeg hå­ber, jeg kan ska­be me­re op­ma­er­k­som­hed på at uskyl­di­ges liv går tabt,« si­ger han.

Han har ik­ke over­skud til at forta­el­le om si­ne eg­ne op­le­vel­ser fra Sy­ri­en, men for­sø­ger at fo­ku­se­re på at bli­ve end­nu bed­re til dansk og på at fin­de et job.

»Det er ik­ke let, men det er okay, og jeg gør, hvad jeg kan, for at det skal bli­ve let­te­re,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.