Lars

TVEDE

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvad er even­tu­elt ulem­pen ved at ha­ve man­ge pen­ge? Ri­si­ke­rer man at slø­se dem va­ek? Bør folk – ri­ge som fat­ti­ge – bru­ge de­res pen­ge for der­ved at ska­be ar­bejds­plad­ser? Hvad er lyk­ke for dig? Hvis du var tvun­get til at va­e­re en an­den per­son, hvem skul­le det så va­e­re? Hvad er din ynd­lings­film? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Er Dan­mark og EU ved at ud­vik­le sig til pla­nø­ko­no­mi? 59, for­fat­ter, se­rie-iva­er­ksa­et­ter og fi­nans­mand, bor i Schweiz

Nys­ger­rig, utå­l­mo­dig, sta­e­dig, fri­hed­s­el­sken­de, fart­g­lad. Hvis pen­ge får én til at hol­de op med at ar­bej­de, kan de va­e­re pa­ci­fi­ce­ren­de. Det bed­ste, mest sam­funds­nyt­ti­ge er ef­ter min me­ning at in­ve­ste­re dem for­nuf­tigt i er­hvervs­li­vet. Det er en sød blan­ding af spa­en­den­de ar­bej­de, skis­port, vand­ski, fa­mi­lie, ven­ner, sejlads, rød­vin, mu­sik, cap­puc­ci­no og go­de film. Der er man­ge per­so­ner, jeg kan ta­en­ke på. Ek­sem­pel­vis Craig Ven­ter, der var ho­ved­per­so­nen bag af­kod­ning af det men­ne­ske­li­ge genom, Win­ston Chur­chill, der tid­ligt ad­va­re­de om fa­ren ved na­tio­nalso­ci­a­lis­men, vandt kri­gen og i øv­rigt var en No­bel­prisvin­den­de for­fat­ter, el­ler David Gil­mour fra Pink Floyd. SØNDAG 24. JULI 2016 Må jeg kun na­ev­ne én? Jeg har set man­ge tu­sind film, og der er man­ge hund­re­de, jeg har set me­re end to gan­ge. Blandt dem er Far­go, Midway, Get­tys­burg, Band of Bro­t­hers, Pat­ton, The Bun­ker, The Li­ves of Ot­hers, Cap­tain Phil­lips og et hav af BBCs do­ku­men­tar­film om na­tur og hi­sto­rie. Mu­sik har al­tid fyldt me­get i mit liv, og jeg er den gla­de ejer af bl.a. seks to me­ter hø­je højt­ta­le­re og play­li­ster med 16.000 san­ge. Al­l­man Bro­t­hers har va­e­ret mit ynd­lings­band over al­le, men jeg kan og­så li­de ja­zz så­som Pat Met­he­ny og fu­sions­mu­sik a la Da­ve Mat­hews Band. Ja. Og hvis det ik­ke stop­pes, vil det øde­la­eg­ge vor ci­vi­li­sa­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.