Sex på hjer­nen i r

BT - - SONDAG -

SEX-GLA­DE DAN­SKE­RE

Bon­da­ge, SM el­ler ona­ni. Kan du ik­ke slip­pe tan­ken om sex, og har du over­ve­jet at eks­pe­ri­men­te­re på la­ge­net, så er der en jung­le af spa­en­den­de pro­duk­ter i de dan­ske se­x­bu­tik­ker på in­ter­net­tet. Og det elen­di­ge vejr de før­ste ty­ve da­ge af juli fik til­sy­ne­la­den­de lyster­ne ef­ter le­ge­tøj til se­xli­vet til at sti­ge. Nor­malt ly­der det el­lers i fol­kemun­de, at ly­sten til sex er størst i varmt og sol­rigt vejr. Når det bli­ver som­mer på ka­len­de­ren, er dan­sker­ne klar til el­le­vil­de ud­skej­el­ser i vo­res dej­li­ge na­tur, som var det for­årskå­de kø­er på gra­es for før­ste gang ef­ter en lang vin­ter i stald.

Men hos Dan­marks stør­ste on­li­ne-se­xs­hop, Sin­ful.dk, har man ma­er­ket en mar­kant in­ter­es­se for se­xle­ge­tøj i den pe­ri­o­de, hvor som­mer­vej­ret har svig­tet. Ly­sten til sex er gan­ske en­kelt stor i regn­vejr. Det forta­el­ler medstif­ter af Sin­ful.dk Mat­hil­de Ma­ck­owski.

»Vi ser en klar stig­ning i sal­get af se­xle­ge­tøj, når so­len svig­ter. Vo­res te­o­ri er, at når som­mer­vej­ret skuf­fer i fe­ri­e­pe­ri­o­den, så for­sø­ger vi dan­ske­re at fin­de på ting, vi kan fo­re­ta­ge os in­den­dørs. Og her er der rig­tig man­ge, som sy­nes, at se­xle­ge­tøj er en sjov må­de at ny­de og ud­for­ske hin­an­den på,« ly­der det.

Se­x­bu­tik­ken har va­e­ret nødt til at ind­kal­de ek­stra be­man­ding på la­ge­ret. Kas­per Ør­ba­ek har va­e­ret an­sat i knap et år, og han har haft ly­nen­de travlt i den se­ne­ste tid.

»Det har va­e­ret sa­er­ligt travlt i den­ne og sid­ste uge. Det va­el­ter ind med or­drer. Vi skal lø­be hur­ti­ge­re, for­di an­tal­let af or­drer sti­ger. Jeg ved ik­ke, hvad det skyl­des, men det er sgu nok ik­ke var­men. Det er li­ge­som om vin­te­r­en, da lig­ger folk og­så ba­re in­den­for og hyg­ger sig,« si­ger han.

Sin­ful.dk op­le­ver en stig­ning på he­le 30 pro­cent på da­ge, hvor det reg­ner, i mod­sa­et­ning til da­ge med sol. Men er det egent­lig ma­end el­ler kvin­der, der klik­ker for­bi de far­ve­ri­ge se­xsi­der? Sa­er­ligt ét be­stemt pro­dukt hit­ter.

Na­er­mest gul­dregn

»I år har vi set en mar­kant stig­ning i ef­ter­spørgs­len på pro­duk­ter, hvor sa­er­ligt man­den kan ta­ge kon­trol­len. Og det be­ty­der jo sam­ti­dig, at vi kvin­der får mu­lig­hed for at la­de os for­fø­re ek­stra me­get her i som­mer­fe­ri­en,« si­ger Mat­hil­de Ma­ck­owski.

In­ter­net­bu­tik­ken Se­xs­hop2000.dk forta­el­ler og­så om stør­re in­ter­es­se i regn­vejr. Og hos Lust Co­pen­ha­gen sa­el­ger man for ti­den man­ge dy­re vi­bra­to­rer og pro­duk­ter til den bli­de SM. In­teres­sen er ge­ne­relt sti­gen­de for ti­den, hvor som­me­ren i be­gyn­del­sen har svig­tet Dan­mark.

Sin­ful.dk mel­der om ek­stra­or­di­na­er stor kø­be­ak­ti­vi­tet mel­lem klok­ken 10 og 12. Og det sam­me gør Se­xs­hop.dk, forta­el­ler Mi­cha­el Pe­ter Han­sen.

»Der er na­er­mest gul­dregn over os i øje­blik­ket. Sal­get er stort, og ale­ne i ju­ni hav­de vi om­kring 40 pro­cents frem­gang i for­hold til sid­ste år. Grun­den til, at folk isa­er hand­ler i dår­ligt vejr, er må­ske, at folk er de­pri­me­re­de, og at der der­for skal ske lidt,« si­ger han og af­slø­rer, at der of­te bli­ver solgt ona­ni-pro­duk­ter og par­vi­bra­to­rer.

Det sto­re som­mer­hit hos Sin­ful.dk er den så­kald­te We-Vi­be 4; en app-sty­ret par­vi­bra­tor, hvor man­den har til op­ga­ve at sty­re vi­bra­tio­ner­ne via sin te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.