Egn­vejr Kvin­der el­sker se­xle­ge­tøj

BT - - SONDAG -

’’

ONA­NI ER POPULAERT

Dan­ny Long­hi An­drea­sen

Se­xle­ge­tøj er of­test at fin­de i kvin­der­nes skuf­fer i nat­bor­det, forta­el­ler se­xo­log Jakob Ol­rik. Og iføl­ge ham ef­ter­ly­ser man­ge kvin­der, at ma­en­de­ne ta­ger me­re fat, når se­xle­ge­tø­jet skal i brug. »Se­xle­ge­tøj er isa­er populaert hos kvin­der. Det er en selv­føl­ge­lig­hed. Al­le har f.eks. en lil­le vi­bra­tor. Kom­mer kvin­den hjem og op­da­ger, at man­den har en gum­mi­kug­le i sin nat­bord­s­skuf­fe, så er han jo klam. Se­xle­ge­tøj er to­talt ta­bu­i­se­ret for ma­end,« si­ger han.

Vi men­ne­sker ona­ne­rer me­re, når det reg­ner. Når vi ik­ke kan hyg­ge os med so­len, kan vi da hyg­ge os med os selv, ly­der be­grun­del­sen fra Jakob Ol­rik. Og pro­duk­ter til ona­ni er og­så ek­stra po­pu­la­e­re.

»Of­te kø­ber folk ona­ni­ting. Hvis det er par, der kø­ber se­xle­ge­tøj, så er det of­test ting, hvor beg­ge par­ter kan ind­gå. Det er og­så en stor te­ma­tik, at kvin­der ge­ne­relt ef­ter­ly­ser, at man­den kan ta­ge stør­re sty­ring,« forta­el­ler Jakob Ol­rik, som ud­ma­er­ket for­står, at kvin­der kø­ber me­get se­xle­ge­tøj.

»Der er så man­ge ve­l­ud­vik­le­de pro­duk­ter, som kan sti­mu­le­re kvin­der. Og­så for kvin­der, som må­ske har lidt sva­e­re­re ved or­gas­men og ved at fin­de den fy­si­ske ny­del­se. Se­xle­ge­tøj vir­ker, og det er der­for, det le­ver.«

Hvis du har det sva­ert med se­xle­ge­tøj, så har Jakob Ol­rik en løs­ning, hvis man sav­ner for­ny­el­se til la­gen­gym­na­stik­ken.

»Man kan gå nø­gen ud i ha­ven og knal­de, mens reg­nen pi­sker ned,« ly­der det al­ter­na­ti­ve råd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.