MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Lars Tvede, født 1957, er for­fat­ter og se­ri­ei­va­er­ksa­et­ter, ud­dan­net cand. la­ct. og HD og har bl.a. ar­bej­det som ek­stern lek­tor og cen­sor på Land­bo­højsko­len samt hed­ge fund ma­na­ger og fonds­for­val­ter. I trend­bo­gen THE GURU GUIDE TO MARKETING er han li­stet som en af ver­dens før­en­de ta­en­ke­re in­den for marketing, og hans virk­som­he­der har vun­det ad­skil­li­ge in­ter­na­tio­na­le tek­no­lo­gi­og in­nova­tions­pri­ser, her­un­der fra Red Her­ring, IMD og Wall Stre­et Jour­nal. Tvede har ud­gi­vet 14 bø­ger om bl.a. it, kri­se­te­o­ri, børs­han­del, mar­keds­fø­ring, frem­ti­den, ve­st­lig ci­vi­li­sa­tion og li­be­ra­lis­me, og de er til­sam­men over­sat til 11 sprog og trykt i over 50 ud­ga­ver. Han er nok mest kendt i Dan­mark for bø­ger­ne Kri­ser, Krak og Kavi­ar, Børs­han­de­lens Psy­ko­lo­gi, Det Kre­a­ti­ve Sam­fund samt Gå­sen med de Gyld­ne AEg. Nem­me­re at rej­se

2

Stramt bud­get og nul tv

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.