Ef­ter­års­fe­ri­ens rejs

BT - - REJSER -

i ok­to­ber kun­ne mel­de alt ud­solgt på af­gan­ge fra Kø­ben­havn. Den sam­me ten­dens gør sig ga­el­den­de i år, hvor rej­se­bu­reau­et al­le­re­de op­le­ver »vold­somt salg« for ef­ter­års­fe­ri­en, si­ger pres­se­chef Ni­ko­lai Jo­hn­sen. »Da vi sid­ste år på sam­me må­de hav­de en dår­lig som­mer, solg­te vi langt fle­re rej­ser i au­gust og sep­tem­ber, sim­pelt­hen for­di dan­sker­ne ik­ke føl­te, at de hav­de få­et den nød­ven­di­ge sol­fe­rie,« si­ger pres­se­che­fen og fort­sa­et­ter: rej­se ud af lan­det med na­e­sen mod en me­re lun desti­na­tion. Og det af­spej­ler sig og­så i Apol­lo Rej­sers salg, at når som­mer­vej­ret ik­ke ar­ter sig som­mer­ligt, sti­ger sal­get af ef­ter­årsog vin­ter­rej­ser til de solsik­re desti­na­tio­ner. I år har de al­le­re­de solgt om­kring halv­de­len af de­res rej­ser i net­op uge 42, op­ly­ser bu­reau­ets salgs­su­per­visor Pe­ter Bach Ni­el­sen. Char­ter-klas­si­ker­ne hit­ter De klas­si­ske char­ter­desti­na­tio­ner som Mallorca, Kre­ta og Gran Ca­na­ria lok­ker alt­så ik­ke kun om som­me­ren og vin­te­r­en. Sid­ste år send­te Star Tour om­kring 10.000 dan­ske­re af sted på ef­ter­års­fe­rie til blandt an­det Te­ne­ri­fe og Rho­dos.

Ud over sløjt som­mer­vejr fin­der pres­se­chef hos Star Tour Ni­ko­lai Jo­hn­sen for­kla­rin­gen på de man­ge solg­te ef­ter­års­rej­ser i en gen­nem­gå­en­de øget rej­se­trang, og at det er ble­vet nor­malt for en dansk fa­mi­lie at rej­se tre gan­ge i ste­det for to gan­ge om året.

I 2014 rej­ste cir­ka 60.000 dan­ske­re på sol­fe­rie i ef­ter­års­fe­ri­en, og sid­ste år var tal­let ste­get til 80.000, hvoraf 45.000 valg­te en char­ter­rej­se, iføl­ge Spies, der der­for ud­bød 33 pct. fle­re rej­ser i uge 42 sid­ste år. Og­så Star Tour for­søg­te sid­ste ef­ter­år at imø­de­kom­me den sto­re ef­ter­spørgsel ved at indsa­et­te ek­stra fly til syd­li­ge desti­na­tio­ner som Fu­er­te­ven­tu­ra og Kap Ver­de.

Vil du a sted i år, er mel­din­gen fra rej­se­bu­reau­er­ne ens­ly­den­de: Køb rej­sen nu, hvis du vil va­e­re sik­ker på at kom­me af sted i ef­ter­års­fe­ri­en.

BT Rej­ser har her ud­valgt seks ek­semp­ler på en sol­rig ef­ter­års­fe­rie for he­le fa­mi­li­en. Vi ta­ger for­be­hold for aendrede pri­ser og ud­solg­te rej­ser. Pri­ser­ne ga­el­der for to voks­ne og to børn. Hvor: 3-stjer­net lej­lig­heds­ho­tel HSM Ap­tos La­go Park i Alcu­dia Hvor­når: Af­gang lør­dag den 15. ok­to­ber 2016 fra Bil­lund Hvor la­en­ge: 7 da­ge Hvem: 2 voks­ne og 2 børn un­der 12 år Pris: 16.498 kr. (eks­kl. må­l­ti­der) Ud­by­der: Apol­lo Rej­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.