Hjer­te­var­me

BT - - REJSER -

var stran­den stort set util­ga­en­ge­lig og ukendt, men nu har man hel­dig­vis for­bed­ret vej­en der­til, hvil­ket en del af vo­re ga­e­ster i dag ny­der godt af. Stran­den lig­ger nord for luft­hav­nen, men hver­ken kort el­ler gps vi­ser nød­ven­dig­vis vej der­til. Så spørg de lo­ka­le om vej,« på­pe­ger han og op­for­drer sam­ti­dig til, at man af­slut­ter en strand­t­ur til halvø­en på den må­ske bed­ste café – KokoVaia – som iføl­ge ham i hvert fald er caféen med den bed­ste sol­ned­gangs­ud­sigt. Uden mad og drik­ke … Kan du an­be­fa­le et par go­de spi­se­ste­der?

»Mas­ser,« gri­ner Mor­ten Staus­holm, og det sy­nes klart, at vi har ramt en af hans sto­re in­ter­es­ser:

»Froko­stre­stau­ran­ten Kouzi­na er ble­vet en af Cha­ni­as po­pu­la­e­re­ste. Den lig­ger et styk­ke va­ek fra øens me­re po­pu­la­e­re ste­der og er der­for fort­sat en del­vist skjult skat. Ma­den er lo­kal, og om­gi­vel­ser­ne er som i et køk­ken – der­af nav­net – og man pe­ger ba­re de ret­ter ud, man vil ha­ve fra det sto­re kom­fur. Prøv bl.a. de fyld­te zuc­chini-blom­ster, et kuli­na­risk høj­de­punkt på en Kre­ta-fe­rie,« lover han. Et dansk twist Lidt me­re stjer­ne­støv a la Hol­lywood kan drys­ses over Kre­ta­fe­ri­en – end­da med lidt hjem­ligt isla­et – hvis man be­sø­ger re­stau­ran­ten Tha­las­si­no Age­ri. ’Ha­vets bri­se’ be­ty­der nav­net, hvil­ket gi­ver god me­ning, da man sid­der na­e­sten med fød­der­ne i vand og spi­ser sin mid­dag. Re­stau­ran­ten lig­ger i Cha­le­pa, det gam­le rig­mands­om­rå­de i Cha­nia, og blev brugt som kulis­se i fil­men ’The Two Fa­ces of Ja­nu­ary’ ba­se­ret på Pa­tri­cia Hig­hs­mit­hs bog af sam­me navn. Umid­del­bart rin­ger det må­ske ik­ke for de fle­ste, men det hja­el­per nok at forta­el­le, at Vig­go Mor­ten­sen hav­de ho­ved­rol­len.

Den bed­ste re­stau­rant i Cha­nia er iføl­ge Mor­ten Staus­holm Zepos med sit bre­de ud­valg af kød og fisk, top­ser­vi­ce og en vi­dun­der­lig ud­sigt over hav­nen. Og god på en no­get an­der­le­des må­de er re­stau­rant Markos, som er star­tet ved lidt af en til­fa­el­dig­hed:

»Fa­mi­li­en bag re­stau­ran­ten el­ske­de at by­de ven­ner og fa­mi­lie på mad og en fa­et­ter til Markos, taxi­chauf­før­en Ma­nous­sos, var vild med at in­vi­te­re si­ne taxi­kun­der på en ae­g­te kre­ten­sisk madop­le­vel­se. Ryg­tet spred­tes, og snart kom der fle­re og fle­re ga­e­ster til, så fa­mi­li­en var nødt til at ind­ret­te ga­ra­gen med bor­de og sto­le. En vi­dun­der­lig ae­g­te op­le­vel­se er det at be­sø­ge ste­det, hvor et må­l­tid al­tid af­slut­tes med, at ga­e­sten 15 ÅR I UD­LAN­DET

Mor­ten Staus­holm:

by­des på lidt vand­me­lon. Igen et ud­tryk for den kre­ten­si­ske fi­loxe­nia,« for­kla­rer Spies-gu­i­den be­gej­stret.

»Re­stau­ran­ten lig­ger imel­lem Ka­to Sta­los og Oa­no Sta­los li­ge uden for Cha­nia. Stort set al­le taxi­chauf­fø­rer ken­der ste­det, da de med ga­ran­ti har spist der selv,« slut­ter Mor­ten Staus­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.