DE UNDSKYLD

BT - - SPORTEN -

ma­er­ker de an­sat­te på Team Sky ba­re ik­ke på Chris Froome.

Den 26-åri­ge me­ka­ni­ker Tho­mas Kous­gaard har i nu fi­re år ar­bej­det på Team Sky og ta­et sam­men med Tour-kon­gen. Kous­gaard ar­bej­der med Froo­mes vig­tig­ste red­skab, cyk­len og der­na­est re­ser­ve­cyk­ler­ne, to-tre ti­mer hver ene­ste dag un­der et Tour de Fran­ce.

Kous­gaard har end­nu ik­ke hørt no­get brok.

»Jeg ma­er­ker in­tet pres fra ham. Vir­ke­lig. Ja, han kan va­e­re ud­for­dren­de, og han kan stil­le nog­le krav til sit ud­styr, men i det sto­re he­le er han flink og rar og nem at om­gås,«forta­el­ler dan­ske­ren

Når Chris Froome i ef­ter­mid­dag la­der sig hyl­de som Tour de Fran­ce­vin­der, vi­ser han sig sik­kert fra sin yd­my­ge si­de igen. Og den­ne af­ten bli­ver der nok ik­ke me­get at si­ge undskyld for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.