Norsk el­ler tysk tri­umf

BT - - SPORTEN -

Ef­ter klas­se­men­tet kom en­de­ligt på plads i går, er det nu tid til fejre de se­ne­ste tre ugers pra­e­sta­tio­ner med den klas­si­ske pa­ra­de­e­ta­pe til Pa­ris. Ef­ter den fik­ti­ve start i Chan­til­ly ta­ger ryt­ter­ne ud på små 10 ki­lo­me­ters hyg­ge­kør­sel, in­den eta­pen of­fi­ci­elt gi­ves fri. Nor­malt ser vi an­greb i høj­re og ven­stre på det­te tids­punkt, men så­dan bli­ver det ik­ke den­ne gang. I dag drik­kes der i ste­det champag­ne og fy­res op for sym­bol­ske ci­ga­rer, mens ryt­ter­ne tril­ler af­sted mod den fran­ske ho­ved­stad.

Ef­ter 32 ki­lo­me­ter kom­mer årets sid­ste ka­te­go­ri­se­re­de stig­ning i form af Côte de l’Er­mi­ta­ge, hvis 900 me­ter mod top­pen sti­ger med syv pro­cent i snit. Her får de ryt­te­re, der end­nu ik­ke har vun­det no­gen pen­ge­pra­e­mi­er nok lov til ka­em­pe om at kom­me først over stre­gen. Små 20 ki­lo­me­ter se­ne­re kø­rer fel­tet ind i Pa­ris og be­gyn­der på de ot­te om­gan­ge på den iko­ni­ske rund­stra­ek­ning på Champs-Élysées.

Godt en ki­lo­me­ter ef­ter ryt­ter­ne kryd­ser mål­stre­gen for tred­je gang, kom­mer da­gens ind­lag­te po­ints­purt. I mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re vil der na­ep­pe bli­ve kørt om po­in­te­ne her. I ste­det vil sprin­ter­ne spa­re sig til den af­gø­ren­de spurt. Der­u­d­over er det og­så sand­syn­ligt, at vi har et ud­brud af­sted for­an.

Når det he­le skal af­gø­res til sidst, er det ut­ro­ligt vig­tigt at kom­me ind på op­løbs­stra­ek­nin­gen i en god po­si­tion. Der kom­mer et stort ven­stre-høj­re sving, in­den de sid­ste 400 me­ter er li­ge ud mod mål. Her skal man helst va­e­re blandt de fi­re-fem for­re­ste for at ha­ve en mu­lig­hed for at vin­de. Ide­elt svin­ger man til høj­re i an­den po­si­tion med sin sid­ste le­a­dou­t­ryt­ter for­an sig. Tid­li­ge­re har Mark Rens­haw og Ko­en de Kort per­fek­tio­ne­ret så­dan et le­a­dout for de­res respek­ti­ve sprin­te­re. I år er in­gen af de to dog i Pa­ris, så det er nu op til an­dre at gø­re dem kun­sten ef­ter. vir­ke­lig set sta­erk ud i de se­ne­ste mas­ses­pur­ter. Den sto­re nord­mand er som al­tid ble­vet bed­re og bed­re, som lø­bet er skre­det frem. Han kom ut­ro­lig ta­et på den an­den dag, da Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) slog ham med gan­ske få cen­ti­me­ter på stre­gen. Kri­stoff har va­e­ret rig­tig god på Champs-Élysées de se­ne­ste år, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des for ham, da der hver gang li­ge har va­e­ret en sprin­ter på ét ni­veau hø­je­re end ham. Så­dan er det ik­ke i år. Hvis Ka­tusha kan få Ale­xan­der Kri­stoff sat or­dent­ligt op med Marco Hal­ler og Ja­copo Gu­ar­ni­e­ri som de sid­ste to le­a­dout-ryt­te­re, kan det me­get vel ta­en­kes, at Kri­stoff en­de­lig ram­mer rig­tigt i årets Tour de Fran­ce.

Stør­ste ud­for­drer bli­ver nok Mar­cel Kit­tel, der al­le­re­de har vun­det to gan­ge tid­li­ge­re i Pa­ris. Han har ik­ke for­må­et at fin­de sit bed­ste ni­veau i årets løb, men han har dog vun­det en en­kelt eta­pe. Ef­ter­som de se­ne­ste da­ge har va­e­ret rig­tigt hår­de for Kit­tel, bli­ver det spa­en­den­de at se, hvor me­get han har nå­et at re­sti­tu­e­re sig in­den da­gens fi­na­le. Ind­til vi­de­re har Etixx-Qu­i­ck-Step ik­ke få­et sit sprin­ter­tog til at fun­ge­re som øn­sket. På pa­pi­ret er det dog klart det sta­er­ke­ste, og hvis det lyk­kes at få kørt Kit­tel stil­ling i dag, bør han ha­ve go­de mu­lig­he­der for at tra­e­de den hjem fra spids.

Kig­ger man på li­sten over de sprin­te­re, der sta­dig er med i lø­bet, lig­ner det på man­ge må­der en norsk-tysk du­el. For­u­den Kri­stoff og Kit­tel ta­el­ler li­sten nem­lig og­så Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta), Son­dre Holst En­ger (IAM Cycling), Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin) og An­dré Greipel (Lot­to Sou­dal), der vandt på Champs-Élysées sid­ste år. Pe­ter Sa­gan er na­tur­lig­vis og­så blandt fa­vo­rit­ter­ne, hvis han sta­dig har kra­ef­ter i be­hold ef­ter si­ne utal­li­ge ud­brud, se­ne­st igen i går på den hår­de, regn­vå­de al­pe­e­ta­pe. MIKKEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.