Tou­rens skjul­te stjer­ner

BT - - SPORTEN -

JEG HAR SET man­ge go­de pra­e­sta­tio­ner un­der det­te års Tour de Fran­ce, og jeg har ud­valgt ni af dem, som jeg sy­nes har gjort det rig­tig godt uden må­ske at få helt den sam­me op­ma­er­k­som­hed som folk som Chris Froome, Pe­ter Sa­gan og Mark Ca­ven­dish, der na­tur­ligt nok vil va­e­re at fin­de på et­hvert drøm­me­hold for 2016-ud­ga­ven af Tour de Fran­ce.

Jeg vil hel­le­re ud­va­el­ge ni ryt­te­re, som jeg godt kun­ne ta­en­ke mig at ar­bej­de sam­men med, og der­for na­ev­ner jeg na­tur­ligt nok ik­ke no­gen fra Etixx-Qu­i­ck-Step. Dem ar­bej­der jeg jo al­le­re­de med. DEN FØR­STE RYT­TER, jeg vil pe­ge på, er den un­ge fransk­mand Ro­main Bar­det. Den må­de, han kør­te fre­da­gens eta­pe­sejr hjem på ved at stik­ke af på en ned­kør­sel i regn­vejr, var di­rek­te im­po­ne­re­de. Han har og­så kørt godt op til Tou­ren. Er han en ty­pe, der kan vin­de Tou­ren? Man skal al­drig si­ge al­drig, men jeg tror det ik­ke. Jeg ser ham me­re som en mand til de sto­re eta­pe­sej­re. VI SKAL OG­SÅ ha­ve Mi­cha­el Val­gren med. Han har kørt lidt i det skjul­te, men han gør det fak­tisk rig­tigt godt. Mod­sat sid­ste år, da han ba­lan­ce­re­de på tids­gra­en­sen på bjer­ge­ta­per­ne, ha­en­ger han i år fak­tisk med langt hen ad vej­en og slut­ter of­test i top 40. Kna­eg­ten kan sgu kø­re opad.

Jeg kan hel­ler ik­ke kom­me uden om Chri­stop­her Juul-Jen­sen. Det er lidt det sam­me som med Val­gren: Han sid­der rig­tig flot med over bjer­ge­ne. Og som dan­sker er det sinds­sygt flot at sid­de med så la­en­ge på en bjer­ge­ta­pe i ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb. Ja, de er lidt ano­ny­me, men det skyl­des tak­tik­ken fra de­res hold. Man skal nok sid­de helt ta­et på fel­tet – som jeg ek­sem­pel­vis gør i ser­vi­ce­bi­len – for rig­tigt at ind­se, hvor godt kø­ren­de de to un­ge dan­ske­re er. De har sto­re mo­to­rer, og de har end­da beg­ge po­ten­ti­a­le til me­re. In­gen af dem vil­le ta­ge ska­de af at ta­be en to-tre ki­lo me­re. Det vil­le kun gø­re dem end­nu bed­re i bjer­ge­ne. De er be­stemt frem­ti­dens folk. JEG BLI­VER NØDT til og­så at na­ev­ne go­de gam­le Alejan­dro Val­ver­de. Der er et el­ler an­det med ham. Han er klar til at vin­de al­le­re­de fra det før­ste va­ed­del­øb i fe­bru­ar. Han kø­rer stort set alt, og han er al­tid en pro­fil – og­så i det­te års Tour. Han har et im­po­ne­ren­de højt bund­ni­veau. Val­ver­de en­der som re­gel i top 10, og når man tror, han er kna­ek­ket, kom­mer han til­ba­ge igen da­gen ef­ter. Han kan kø­re opad og nedad. Han kan kø­re på flad vej, og han kan spur­te. Han kan sim­pelt­hen det he­le. TEAM SKYS KAEMPESTORE eng­la­en­der, Ian Stan­nard, har og­så im­po­ne­ret mig dag ef­ter dag. Han er sgu fan­ta­stisk. Det gi­gan­ti­ske men­ne­ske fø­rer opad og nedad. I halv­de­len af Tour de Fran­ce er det Ian Stan­nard, der fø­rer fel­tet. Han gør et frem­ra­gen­de styk­ke ar­bej­de for sit hold, og vi har tid­li­ge­re på sa­e­so­nen set, at han og­så selv kan vin­de cy­kel­løb. Er du sinds­syg, en cy­kel­ryt­ter!

En an­den Sky-ryt­ter, jeg vil­le el­ske at ha­ve på mit hold, er Ge­raint Tho­mas. Ik­ke nok med at han er en guds­benå­det cy­kel­ryt­ter, som må­ske selv kan vin­de Tour de Fran­ce en dag, han har og­så lidt X-fak­tor, når han ik­ke sid­der på cyk­len. Af cyk­len har han alt det, som Froome ik­ke har. En fed per­son­lig­hed, som vir­ke­lig kan kø­re på cy­kel. Stan­nard og Tho­mas er fan­ta­sti­ske. JEG HAR OG­SÅ et godt øje til ham new ze­ala­en­de­ren fra Bora-Ar­gon, Sha­ne Ar­ch­bold. Han bra­ek­ke­de alt­så sit ba­ek­ken un­der eta­pen til Fin­haut-Emos­son, men sag­de ba­re ’gi­ve me the fuck­ing bi­ke’ ef­ter at va­e­re styr­tet. Han kør­te he­le vej­en til mål. Der un­der­stre­ge­de han li­ge, hvad cy­kel­sport og Tour de Fran­ce hand­ler om. Det er de­fi­ni­tio­nen på ka­rak­ter. HOL­LAND­SKE BAUKE MOLLEMA har og­så kørt ski­de­godt. In­gen hav­de reg­net med, at han skul­le lig­ge med i top­pen så la­en­ge. Okay, han har vist svag­heds­tegn de se­ne­ste par da­ge, men han har vir­ke­lig gjort det godt langt hen ad vej­en. Han har helt skul­let kla­re sig selv i bjer­ge­ne, og det har han gjort vir­ke­lig godt. Og så er han oven i hat­ten en sym­pa­tisk fyr. SOM EN AFRUNDING vil jeg na­ev­ne Lot­to Sou­dals tårn­hø­je ty­ske fyrtårn, Mar­cel Sie­berg. Han er kug­les­kør og pis­seir­ri­te­ren­de, når man ik­ke har ham på hol­det. Men med ham på hol­det har man en bund­loy­al hja­el­pe­ryt­ter. Han pas­ser på An­dré Greipel opad og nedad, og han er na­est­sid­ste mand i spur­ter­ne. En fan­ta­stisk mand, og så er han al­tid i godt hu­mør. DET VAR NI af Tou­rens skjul­te di­a­man­ter. Vi kan hel­ler ik­ke kom­me uden om, at der har va­e­ret et par skuf­fel­ser. Lad mig li­ge kort na­ev­ne tre, der ik­ke har le­vet op til mi­ne for­vent­nin­ger.

Jeg hav­de for­ven­tet me­get me­re af Nairo Qu­in­ta­na. Han er den, der har skuf­fet mig fa­e­lest. Det var isa­er skuf­fen­de, da han lod Froome stik­ke af på en ned­kør­sel – det var helt og al­de­les Qu­in­ta­nas skyld. Han sid­der kon­stant på hjul af sin kon­kur­rent op ad bjer­get, og så la­der han ham kø­re på top­pen.

Den tid­li­ge­re Tour-vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li hav­de jeg og­så for­ven­tet mig me­re af. Han er en stor me­ster, men han har va­e­ret en skyg­ge af sig selv. Jeg ved godt, at han har haft en rol­le som hja­el­pe­ryt­ter, men han har godt nok ik­ke im­po­ne­ret mig i år.

En ryt­ter, som jeg på for­hånd hav­de sto­re for­vent­nin­ger til, var en fyr som Pi­er­re Ro­land. Hans hold, Can­non­da­le, hav­de gjort et stort num­mer ud af at forta­el­le, hvor dår­ligt han hav­de haft det på sit tid­li­ge­re hold, og at nu skul­le de nok ind­lø­se hans po­ten­ti­a­le. I vir­ke­lig­he­den har han kørt dår­li­ge­re end no­gen­sin­de. Så den gav sgu lidt bag­slag. Jeg har og­så et godt øje til ham new ze­ala­en­de­ren fra BoraAr­gon, Sha­ne Ar­ch­bold. Han bra­ek­ke­de alt­så hof­ten un­der eta­pen til Fin­haut-Emos­son, men sag­de ba­re ’gi­ve me the fuck­ing bi­ke’ ef­ter at va­e­re styr­tet. Han kør­te he­le vej­en til mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.