Ja til nord­s­ja­el

BT - - SPORTEN -

i Nord­s­ja­el­land. Der har va­e­ret ka­os i Brønd­by, og på det tids­punkt, hvor der var snak om det, vid­ste man ik­ke en­gang, hvil­ken tra­e­ner der vil­le va­e­re der­u­de, så det ude­luk­ke­de jeg så­dan ri­me­ligt hur­tigt. Det var ret nemt for mig.«

Du nå­e­de ik­ke en­gang til for­hand­lin­ger med dem?

»Nej, det gjor­de jeg egent­lig ik­ke,« for­kla­rer An­dreas Maxsø, der el­lers har en lang hi­sto­rie i Brønd­by.

Det he­le be­gynd­te nem­lig på Ves­teg­nen, hvor en seksår­ig An­dreas Maxsø meld­te sig ind i klub­ben for at le­ge med bol­den.

Hur­tigt vi­ste det sig, at han sam­men med an­dre ta­lent­ful­de dren­ge som Riza Dur­mi­si, Pa­tri­ck Ol­sen og Kri­sti­an An­der­sen ly­ste op som de­res år­gangs bed­ste.

An­dreas Maxsø, der den­gang spil­le­de mest på midt­ba­nen, blev en ba­e­ren­de fi­gur på al­le Brønd­bys ung­doms­hold, men da te­e­na­ge­ti­den for al­vor ram­te det­te kuld af spil­le­re, sak­ke­de An­dreas Maxsø bag­ud. På grund af én ting. Kna­ek­ket selv­til­lid »Da jeg kom op på U17-hol­det, vok­se­de al­le de an­dre, og det gjor­de jeg ik­ke, så jeg røg ba­gerst i hie­rar­ki­et og fik ik­ke no­gen kam­pe over­ho­ve­det. Min selv­til­lid blev kna­ek­ket i Brønd­by, for­di jeg hav­de va­e­ret an­fø­rer igen­nem he­le min tid og va­e­ret en af de ba­e­ren­de kra­ef­ter, og da de an­dre be­gynd­te at vok­se, og jeg ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.