Land­sk buf­fet

BT - - SPORTEN -

gjor­de, var det ba­re ik­ke en sa­er­lig fed pe­ri­o­de, men der var ba­re no­get i mig, der sag­de, at jeg ik­ke skul­le stop­pe her, men ba­re ar­bej­de ek­stra hårdt. Det har jeg så gjort. Så jeg kom til FC Nord­s­ja­el­land, be­gynd­te at spil­le i for­sva­ret og vok­se­de hel­dig­vis og­så.«

I den grad. For seks år si­den var An­dreas Maxsø 180 cm høj og ve­je­de blot 61 ki­lo. I dag er den 22-åri­ge spil­ler, der net­op er flyt­tet hjem­me­fra, et fy­sisk prag­t­ek­sem­plar af en mid­ter­for­sva­rer. Han ra­ger 190 cm op og har en kamp­va­egt på 86,5 ki­lo. No­get der ik­ke er kom­met af sig selv, po­in­te­r­er tra­e­ner Kas­per Hjul­mand.

»Han var jo et su­ge­rør, da han kom op som se­ni­o­r­spil­ler. Vir­ke­lig høj og uden mus­k­ler, men det fy­si­ske har han få­et lagt på. Han har ta­get man­ge ki­lo på i mu­skel­mas­se, og det er, uden at han er ble­vet lang­som. Fak­tisk har han super ti­m­ing i si­ne du­el­ler,« si­ger tra­e­ne­ren, som kan for­nø­je sig over, at An­dreas Maxsø som re­gel bli­ver i styr­ke­lo­ka­let og tra­e­ner vi­de­re, når de an­dre er gå­et, og si­den juli 2013 har lagt na­e­sten ot­te ki­lo på i mu­skel­mas­se.

Net­op ch­eftra­e­ne­ren har sam­men med an­fø­rer Pa­tri­ck Mti­liga va­e­ret to va­e­sent­li­ge år­sa­ger til, at An­dreas Maxsø i sid­ste en­de sag­de nej til al­le an­dre end FC Nord­s­ja­el­land.

»Hjul­mand har en stor an­del i, at jeg blev. Det før­ste, han sag­de til mig, da jeg kom til­ba­ge til Nord­s­ja­el­land, var, at hvis jeg blev og ik­ke for­la­en­ge­de, vil­le han ik­ke sa­et­te mig på ba­en­ken. Han vil­le spil­le med de bed­ste hver gang. Det be­tød me­get for mig. Og så har jeg snak­ket me­get med Mti­liga. Han har prø­vet en mas­se og er og­så en stor del af, at jeg for­la­en­ge­de med FC Nord­s­ja­el­land. Sam­ti­dig er jeg ba­re sik­ker på, at når man skal til ud­lan­det før­ste gang, er det en god idé at bli­ve solgt i for­hold til at kom­me ud på en fri trans­fer. Man kan hur­tigt bli­ve sat ud på et si­despor, hvis man kom­mer på en fri trans­fer og på en for­holds­vis bil­lig løn, for så vil en klub ik­ke ta­be no­get på det.«

Det gjor­de FC Nord­s­ja­el­land hel­ler ik­ke i den­ne om­gang. De fik

på An­dreas Maxsø.

ALKA SUPERLIGAEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.