Det si­ger de om Maxsø ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - SPORTEN -

Han er ty­pen, der el­sker kri­tik. Han går op i de­tal­jer­ne, for­di han vil bli­ve bed­re. Hvis jeg ik­ke har haft fat i ham i et styk­ke tid, så ta­ger han selv ini­ti­a­tiv til at vil­le ha­ve en snak om ting, han skal for­bed­re. Han er me­get kri­tisk over for si­ne eg­ne pra­e­sta­tio­ner Jeg er 100 pro­cent sik­ker på, at vi nok skal fin­de en god klub til Maxsø, når han en dag skal skif­te vi­de­re. Han er fo­ku­se­ret på at gi­ve no­get til­ba­ge til klub­ben, og så skal vi og­så sør­ge for at for­be­re­de ham til ud­lan­det og en stør­re klub. Det gør mig glad, at han ta­en­ker på sin klub og dem, som skal ef­ter­føl­ge ham Maxsø har en vild selv­di­sci­plin, han har et dri­ve for at bli­ve bed­re. Han op­sø­ger he­le ti­den mu­lig­he­der for at bli­ve dyg­ti­ge­re. Han kom til mig for to år si­den og søg­te råd om, hvad der skul­le til for at ta­ge de na­e­ste skridt. Vi har haft man­ge snak­ke om man­ge for­skel­li­ge ting. Han er ty­pen, som vir­ke­lig lyt­ter, når man snak­ker Det er fan­ta­stisk for klub­ben, at han har for­la­en­get kon­trak­ten, han har va­e­ret en ba­e­ren­de kraft i et års tid nu. Spe­ci­elt det sid­ste hal­ve år har va­e­ret ut­ro­ligt sta­er­kt af ham, og det er klogt af ham selv at for­la­en­ge kon­trak­ten. Det gi­ver ham mu­lig­hed for at ud­vik­le sit le­der­skab. Det vil­le han må­ske ik­ke ha­ve få­et, hvis han var skif­tet til en stør­re klub i ud­lan­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.