Unød­ven­dig rets­sag

BT - - SPORTEN -

FOR PRAECIS ET år si­den star­te­de Un­garns Grand Prix her på Hungaroring med en rø­ren­de min­de­høj­ti­de­lig­hed. På start-grid­den for­lod kørerne de­res bi­ler, stil­le­de sig op i en rund­kreds om­kring Ju­les Bi­an­chis styrt­hjelm på mål­stre­gen, og holdt med ar­me­ne om hin­an­dens skul­dre et mi­nuts stil­hed for de­res af­dø­de kol­le­ga.

Bi­an­chi dø­de 17. juli 2015 på et ho­spi­tal i hjem­by­en Ni­ce. Han hav­de på­dra­get sig al­vor­li­ge ska­der i ho­ve­d­et, da han un­der Ja­pans Grand Prix 2014 i Suzuka kol­li­de­re­de med en red­nings-trak­tor, og han kom al­drig til be­vidst­hed ef­ter ulyk­ken. NÅR UN­GARNS GRAND Prix be­gyn­der i ef­ter­mid­dag, er der na­ep­pe man­ge, der ta­en­ker på Ju­les Bi­an­chi. Li­vet går vi­de­re i For­mel 1, der på man­ge må­der er en barsk og usen­ti­men­tal sport. Al­le i pad­do­ck­en ved, at den un­ge fransk­mand hver­ken var den før­ste el­ler bli­ver den sid­ste kø­rer, der mi­ster li­vet.

Men Ju­les Bi­an­chis fa­mi­lie hu­sker na­tur­lig­vis de­res søn og bror. Fora­el­dre­ne og broren var med i kø­rer­nes rund­kreds på Hungaroring sid­ste år, og den­gang vir­ke­de det, som om de sta­dig el­ske­de den sport, Ju­les Bi­an­chi hav­de valgt at vie – og ul­ti­ma­tivt of­re – sit liv til. Bi­an­chi-fa­mi­li­en kend­te da og­så al­le­re­de in­den Ju­les’ tragi­ske ulyk­ke ri­si­ko­en ved mo­tor­sport bed­re end de fle­ste: Ju­les’ on­kel, Luci­en Bi­an­chi, vandt Le Mans i 1968, men om­kom un­der tra­e­nin­gen til 24-ti­mer­slø­bet året ef­ter. Et par år se­ne­re var og­så Luci­en Bi­an­chis co-dri­ver fra Le Mans-tri­um­fen, Pedro Rod­ri­gu­ez, om­kom­met i en ra­cer­bil. NU HAR BI­AN­CHI-FA­MI­LI­EN åben­bart få­et et an­det syn på For­mel 1. Den har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med et en­gelsk ad­vo­kat­fir­ma, der skal skaf­fe dem er­stat­ning for Ju­les’ død. Søgs­må­let ret­ter sig mod det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund FIA, den øko­no­mi­ske ar­ran­gør af For­mel 1-VM FOM (le­det af Ber­nie Ec­c­le­sto­ne) og Ju­les Bi­an­chis team, Marus­sia (der se­ne­re er gå­et kon­kurs og del­vist er over­ta­get af det nu­va­e­ren­de Ma­nor-hold).

Jeg kan na­tur­lig­vis sag­tens for­stå Bi­an­chi-fa­mi­li­ens des­pe­ra­tion og fru­stra­tion over at ha­ve mi­stet en søn og bror. Jeg fryg­ter ba­re, at den bli­ver truk­ket rundt ved na­e­sen af et ad­vo­kat­fir­ma, der sand­syn­lig­vis har sik­ret sig en be­ty­de­lig pro­cent­del af en mu­lig er­stat­ning, el­ler i hvert fald får mas­ser af gra­tis re­k­la­me ud af sa­gen.

Men hvis Bi­an­chi-fa­mi­li­en i ste­det for et ad­vo­kat­fir­ma, der har lug­tet en god for­ret­ning, Jeg kan na­tur­lig­vis sag­tens for­stå Bi­an­chi-fa­mi­li­ens des­pe­ra­tion og fru­stra­tion over at ha­ve mi­stet en søn og bror. Jeg fryg­ter ba­re, at den bli­ver truk­ket rundt ved na­e­sen af et ad­vo­kat­fir­ma, der sand­syn­lig­vis har sik­ret sig en be­ty­de­lig pro­cent­del af en mu­lig er­stat­ning lod sig rå­de af ob­jek­ti­ve, nøg­ter­ne eks­per­ter, vil­le der al­drig ha­ve va­e­ret no­gen sag. FOR SANDHEDEN OM Ju­les Bi­an­chis død er gan­ske sim­pel – og la­eg­ger ik­ke op til no­gen form for er­stat­ning: Han tog én chan­ce for me­get og be­tal­te den hø­je­ste pris. I det til­ta­gen­de regn­vejr i Suzuka sla­ek­ke­de han trods ad­var­sels­flag ik­ke far­ten til­tra­ek­ke­lig, han røg af ba­nen og ram­te trak­to­ren. Sort, tragisk uheld, men ef­ter min me­ning ab­so­lut ik­ke no­get, der la­eg­ger op til er­stat­ning. JU­LES BI­AN­CHI KEND­TE ri­si­ko­en ved ra­cing, da han sat­te sig ned i sin Marus­si­a­ra­cer in­den Ja­pans Grand Prix 2014. In­gen tvang ham til det – han gjor­de det, for­di, han el­ske­de mo­tor­sport. Og jeg er over­be­vist om, at han vil­le ha­de tan­ken om, at hans el­ske­de sport nu skal tra­ek­kes igen­nem en kon­tro­ver­si­el rets­sag, der med det en­gel­ske ad­vo­kat­fir­ma som en mu­lig und­ta­gel­se i al­le til­fa­el­de kun vil en­de med ta­be­re.

Rets­sa­gen kan ik­ke brin­ge Ju­les Bi­an­chi til­ba­ge. Men den kan ska­de den sport, han el­ske­de og i sid­ste en­de of­re­de sit liv for. AERET VA­E­RE JU­LES Bi­an­chis min­de. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.