Brø­let Ri­ge: Vi vil ar­bejd

En ny må­ling vi­ser, at over­ra­sken­de man­ge top­skat­te­ram­te vil ar­bej­de me­re, hvis skat­ten sa­en­kes. Eks­pert er dog kri­tisk

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk

Hver fjer­de fa­mi­lie, der har en hus­stand­s­ind­komst på over 800.000 kro­ner, vil ar­bej­de me­re, hvis po­li­ti­ker­ne sa­en­ker top­skat­ten. Det vi­ser en ny Me­ga­fon­må­ling for TV2 og Po­li­ti­ken. Må­lin­gen kom­mer få må­ne­der før, ef­ter­å­rets sto­re po­li­ti­ske slags­mål om net­op skat bry­der ud på Chri­sti­ans­borg, hvor isa­er Li­be­ral Al­li­an­ce med po­li­tisk le­der An­ders Samu­el­sen i spid­sen la­eg­ger pres på V-re­ge­rin­gen for at få skat­ten på ar­bej­de ned.

Så når he­le 25 pct. af de ads­purg­te, der har en hus­stand­s­ind­komst på over 800.000 kro­ner, er ’helt’ el­ler ’del­vist enig i’, at de vil ar­bej­de me­re, hvis de får top­skat­te­let­tel­ser, er det vand på ’let skat­ten’-par­ti­er­nes møl­le.

Men se­ni­o­r­for­sker ved Ro­ck­wool Fon­den Jens Bon­ke, der for­sker i skat, ar­bej­de og fa­mi­li­e­liv, er kri­tisk over for må­lin­gen og dens re­sul­tat:

»Det over­ra­sker mig, at 25 pct. skul­le va­e­re pa­ra­te til at ar­bej­de me­re. Det er for­ment­lig me­re, end hvis man kun­ne sam­men­lig­ne med ef­fek­ter­ne ef­ter tid­li­ge­re re­for­mer. Men det er sva­ert at si­ge, når der f.eks. ik­ke si­ges no­get om, hvor stor en top­skat­te­re­duk­tion der er ta­le om. Det kan i øv­rigt og­så va­e­re, at nog­le på de stil­le­de spørgs­mål sva­rer, at de ger­ne vil ar­bej­de me­re, selv­om de må­ske ik­ke en­der med at gø­re det i prak­sis. Det er van­ske­ligt at si­ge ud fra den fo­re­lig­gen­de un­der­sø­gel­se,« si­ger Jens Bon­ke. Hvor man­ge vil ar­bej­de min­dre? Han ef­ter­ly­ser end­vi­de­re, at der bli­ver spurgt om, hvor man­ge der vil ar­bej­de min­dre, hvis top­skat­ten bli­ver sat ned:

»Hvis po­li­ti­ker­ne øn­sker at få dan­sker­ne til at ar­bej­de me­re, så er det vig­tigt at fin­de ud af, hvor man­ge der skal modreg­nes,« si­ger Jens Bon­ke.

Der er me­re end 500.000 dan­ske­re, som er ramt af den topskat, man som skat­tey­der stø­der ind i, når man tje­ner me­re end 459.200 kr. eks­klu­siv ar­bejds­mar­keds­bi­drag, om året.

I Ven­stre-re­ge­rin­gens re­ge­rings­grund­lag står der, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen & Co. har som am­bi­tion ‘at sa­en­ke skat­ten på den sidst tjen­te krone med fem pro­cent­po­int, så fle­re vil ar­bej­de me­re, og så dan­ske virk­som­he­der får nem­me­re ved at re­k­rut­te­re og fast­hol­de og­så vel­løn­ne­de me­d­ar­bej­de­re.’ Re­ge­rin­gen skri­ver og­så, at man vil let­te skat­ten i bun­den, så ‘ge­vin­sten ved lav­t­løn­net ar­bej­de bli­ver stør­re.’

Det hø­rer med, si­ger Jens Bon­ke, at dem, der be­ta­ler topskat i dag, og­så er dem, der i for­vej­en ar­bej­der mest, og de vil så skul­le ar­bej­de i end­nu fle­re ti­mer.

»Det aen­drer ik­ke på, at der er fle­re undersøgelser, der vi­ser, at der er en ar­bejds­ud­bud­s­ef­fekt ved top­skat­te­let­tel­ser, men at den for­ment­lig ik­ke er til­stra­ek­ke­lig til, at der kom­mer li­ge så man­ge pen­ge i kas­sen, for­di nog­le vil ar­bej­de i fle­re ti­mer og tje­ne me­re,« si­ger Jens Bon­ke, der ef­ter­ly­ser fle­re undersøgelser på om­rå­det.

AR­KIV­FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE.

Se­ni­o­r­for­sker ved Ro­ck­wool Fon­den Jens Bon­ke er kri­tisk over for må­lin­gen og frem­ha­e­ver b.la. at de, der be­ta­ler topskat, i for­vej­en er den grup­pe, der ar­bej­der mest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.