’Jeg ta­en­ker he­le ti­den på hen­de’

For­s­vund­ne Emi­lie Mengs bedste­ve­nin­de og hen­des mor har ik­ke op­gi­vet at få te­e­na­gepi­gen fra Kor­sør hjem igen, selv­om uvis­he­den er stor

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

17-åri­ge Emi­lie Meng og hen­des ve­nin­der fra Kor­sør var al­tid kom­met trygt hjem fra by­tu­re­ne i Sla­gel­se. Men nat­ten til den 10. juli ske­te det fryg­te­li­ge. Emi­lie Meng vend­te al­drig hjem til fora­el­dre­nes hus i Kor­sør by­mid­te, ef­ter hun skil­tes fra ven­ner­ne på sta­tio­nen. Hen­des seng var tom, da hen­des fora­el­dre kig­ge­de ind på te­e­na­ge­va­e­rel­set om mor­ge­nen for pra­e­cis 15 da­ge si­den. Det se­ne­ste par uger har Dan­mark fulgt med i ef­ter­søg­nin­gen af den un­ge te­e­na­gepi­ge fra Kor­sør, der sidst gav liv­s­tegn fra sig, da hun klok­ken fi­re om nat­ten tog af­sked med si­ne to ve­nin­der og en ven ved Kor­sør Sta­tion ef­ter en hyg­ge­tur til Sla­gel­se med McDo­nald’s-bur­ge­re og ve­nin­deslad­der. I ste­det for at ta­ge en taxa fra sta­tio­nen, som ven­ner­ne gjor­de, be­slut­te­de Emi­lie Meng sig for at spad­se­re de få ki­lo­me­ter hjem til fa­mi­li­ens vil­la i Kor­sør by­mid­te.

Emi­lie Mengs mor og to min­dre sø­sken­de er fort­sat hårdt ma­er­ket og har der­for ik­ke vil­let ud­ta­le sig. Men ef­ter uger med tavs­hed bry­der Emi­lies bedste­ve­nin­de, Sarah Mid­ling og hen­des mor Ma­ri­an­ne Mid­ling, nu tavs­he­den i det spink­le håb om at få Emi­lie Meng hjem igen. Sarah Mid­ling var en af de tre ven­ner, der var med i by­en af­te­nen in­den, Emi­lie Meng spor­løst for­svandt.

BT be­søg­te i går Mid­ling-fa­mi­li­en i de­res hjem i Kor­sør til en snak om de se­ne­ste uger, der har va­e­ret sa­er­de­les ra­ed­sels­ful­de.

»Emi­lie er me­get om­sorgs­fuld. Jeg ta­en­ker på hen­de he­le ti­den, og jeg hå­ber, at folk bli­ver ved med at le­de ef­ter hen­de og ik­ke op­gi­ver hå­bet,« si­ger Sarah Mid­ling i en kort kommentar.

På trods af man­ge da­ges eftersøgning med he­li­kop­te­re og dro­ner, dyk­ke­re, po­li­ti­hunde og fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge fra na­er og fjern har in­gen set el­ler hørt fra Emi­lie Meng. Sa­gen har op­ta­get he­le Dan­mark, og den har ik­ke mindst be­rørt Sarah Mid­ling og hen­des mor Ma­ri­an­ne Mid­ling dybt. De to te­e­na­gepi­ger blev ve­nin­der for fem-seks år si­den, da de la­er­te hin­an­den at ken­de i fol­ke­sko­len. De spil­le­de mu­si­cal sam­men i Sla­gel­se og hav­de en fa­el­les in­ter­es­se for mu­sik­ken. Bed­ste ve­nin­de »Emi­lie kom of­te i vo­res hus, og hun var min dat­ters bed­ste ve­nin­de, så der­for be­rø­rer det os dybt,« forta­el­ler hun.

Ma­ri­an­ne Mid­ling har før Emi­lies for­svin­den al­drig va­e­ret ban­ge for at sen­de sin dat­ter ud i nat­te­li­vet. Kor­sør har al­tid va­e­ret en ro­lig og tryg provins­by, hvor man uden ban­ge anel­ser har kun­net sen­de si­ne børn ud på mør­ke sti­er og min­dre be­fa­er­de­de ve­je. Men det er helt slut nu, ly­der det fra Ma­ri­an­ne Mid­ling. Som al­le an­dre fora­el­dre fryg­ter hun nu for sin dat­ters sik­ker­hed, og hun har der­for na­eg­tet hen­de at gå ale­ne me­re.

»Kor­sør er ik­ke la­en­ge­re en tryg by for un­ge men­ne­sker. Jeg tør ik­ke at la­de Sarah gå ale­ne hjem, når hun er ude sam­men med ven­ner og ve­nin­der. Nu be­ta­ler jeg al­tid for en taxa, så hun kom­mer sik­kert hjem,« si­ger hun.

I hu­sets vin­due, der ven­der ud mod for­to­vet, ha­en­ger en lø­be­sed­del med op­lys­nin­ger om Emi­lie Meng. Lig­nen­de ef­ter­lys­nin­ger ha­en­ger på lyg­te­pa­e­le rundt om­kring i Kor­sør. Iføl­ge Ma­ri­an­ne Mid­ling var hen­des dat­ter og Emi­lie sam­men kon­stant. Emi­lie al­tid har va­e­ret en so­lid støt­te for Sarah – spe­ci­elt den­gang Sarah var ne­de med per­son­li­ge pro­ble­mer, forta­el­ler Ma­ri­an­ne Mid­ling.

»Emi­lie var me­get om­sorgs­fuld over­for min dat­ter, og det lig­ner hen­de dår­ligt at va­e­re va­ek så la­en­ge, men vi har et spin­kelt håb om, at hun nok skal duk­ke op igen. Vi har sta­dig fuldt fo­kus på at få Emi­lie til­ba­ge i li­ve,« si­ger hun op­ti­mi­stisk.

Det var va­e­ret en tur­bu­lent tid for Sarah Mid­ling, der ik­ke kun har skul­let le­ve i uvis­he­den om sin ve­nin­des ska­eb­ne, men og­så har måt­tet fin­de sig i had­ske kom­men­ta­rer på Fa­ce­book. Fle­re me­ner nem­lig, at hun bur­de ha­ve fulgt ve­nin­den hjem i ste­det for at la­de hen­de gå ale­ne.

Ma­ri­an­ne Mid­ling er ked af den hård­ha­en­de­de be­hand­ling, dat­te­ren har få­et, som hun me­ner, er skudt helt ved si­den af. Isa­er for­di Sarah Mid­ling bor i den an­den en­de af Kor­sør og der­for skul­le i en an­den ret­ning end Emi­lie. Iføl­ge mo­de­ren mod­ta­ger Sarah og de an­dre ven­ner, der var med Emi­lie i by­en, nu pro­fes­sio­nel hja­elp. De har bl.a. få­et at vi­de, at de skal til­brin­ge så me­get tid sam­men som over­ho­ve­det mu­ligt, så de sam­men kan be­ar­bej­de det mu­li­ge tab af ve­nin­den. Af­lyst fa­mi­lie­fe­rie Ma­ri­an­ne Mid­ling har pga. den tri­ste for­svin­dings­sag måt­tet af­ly­se fa­mi­li­ens som­mer­fe­rie til Nor­ge, hvor hun selv er fra. Dat­te­ren har sim­pelt­hen ik­ke haft kra­ef­ter­ne til det.

»Min dat­ter er ut­ro­lig ma­er­ket, og hun har ik­ke over­skud til ret me­get. Jeg er nord­mand og vi skul­le ha­ve va­e­ret på fe­rie til Nor­ge, men det har vi nu valgt at af­ly­se,« si­ger hun.

Kor­sør er ik­ke la­en­ge­re en tryg by for un­ge men­ne­sker. Jeg tør ik­ke at la­de Sarah gå ale­ne hjem, når hun er ude sam­men med ven­ner og ve­nin­der. Nu be­ta­ler jeg al­tid for en taxa, så hun kom­mer sik­kert hjem Ma­ri­an­ne Mid­ling, Sa­ra­hs mor Jeg ta­en­ker på hen­de he­le ti­den, og jeg hå­ber, at folk bli­ver ved med at le­de ef­ter hen­de og ik­ke op­gi­ver hå­bet Sarah Mid­ling, ve­nin­de til Emi­lie som hun her er sam­men med Emi­lie kom of­te i vo­res hus, og hun var min dat­ters bed­ste ve­nin­de, så der­for be­rø­rer det os dybt Ma­ri­an­ne Mid­ling, Sar­has mor

FO­TO: BETINA GARCIA

»Vi har va­e­ret en­ga­ge­ret i Mis­sing Pe­op­le Swe­den i man­ge år, og tan­ker­ne er al­tid på den na­e­ste eftersøgning,« for­tal­te sven­ske Le­na Sten­beck, der sam­men med kol­le­ga­en Ru­ne Wall­sten hav­de kørt den lan­ge vej over Øre­sund for at le­de ef­ter den for­s­vund­ne Emi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.