Brand ha­er­ger i Ca­li­for­ni­en

BT - - NYHEDER -

FLAMMEHAV En stor na­tur­brand i bjer­ge­ne nord for Los An­ge­les i den ame­ri­kan­ske del­stat Ca­li­for­ni­en tvin­ger fle­re hund­re­de til at for­la­de de­res hjem. Myn­dig­he­der­ne si­ger iføl­ge BBC, at bran­den da­ek­ker et om­rå­de på he­le 20.000 hekta­rer, og rø­gen kan ses i sto­re om­rå­der i Los An­ge­les Co­un­ty – bl.a. i by­ens sto­re, in­ter­na­tio­na­le luft­havn.

Om­kring 300 men­ne­sker er ble­vet evaku­e­ret fra om­rå­det ved by­en Santa Cla­ri­ta, og den kraf­ti­ge røg og fal­den­de aske gør, at man har måt­tet luk­ke fle­re of­fent­li­ge svøm­me­bas­si­ner i Pa­sa­de­na og Glen­da­le.

Bran­den brød ud fre­dag i om­rå­det om­kring Sand Ca­ny­on ved Santa Cla­ri­ta, og vin­den fik hur­tigt flam­mer­ne til at bre­de sig til An­ge­les Na­tio­nal Fo­rest. Tu­sin­de­vis af bo­li­ger i fa­re 900 brand­folk ka­em­per in­da­edt for at få bugt med flam­mer­ne, og de får hja­elp fra he­li­kop­te­re og fly, som ka­ster vand over de be­rør­te om­rå­der.

Hø­je tem­pe­ra­tu­rer og sta­er­ke vin­de gi­ver na­e­ring til bran­den, og vej­r­for­hol­de­ne ser ud til at fort­sa­et­te, ly­der mel­din­gen. Op mod 45.000 bo­li­ger kan kom­me i fa­re, hvis bran­den fort­sa­et­ter sin frem­march. 400 dyr er ble­vet evaku­e­ret fra Wild­li­fe Way­sta­tion, som er et fri­sted for ekso­ti­ske dyr red­det fra USAs na­tio­nal­par­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.