Selv sven­sker­ne le­der ef­ter Emi­lie

BT - - NYHEDER -

EFTERSØGNING II I går var over hund­re­de fri­vil­li­ge igen sam­let i Kor­sør om­egn, hvor fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le hå­be­de på at fin­de nye spor ef­ter Emi­lie Meng. Én af de fri­vil­li­ge, der var mødt op for at del­ta­ge i ef­ter­søg­nin­gen, var sven­ske Le­na Sten­beck, der sam­men med kol­le­ga­en Ru­ne Wall­sten hav­de kørt den lan­ge vej over Øre­sund for at le­de ef­ter den for­s­vund­ne te­e­na­gepi­ge, der i na­e­ste uge fyl­der 18 år:

»Sa­gen med Emi­lie har be­rørt os dybt,« for­tal­te Le­na Sten­beck, der er bo­sat i den syds­ven­ske by Ystad, til BT.

»Vi har va­e­ret en­ga­ge­ret i Mis­sing Pe­op­le Swe­den i man­ge år, og tan­ker­ne er al­tid på den na­e­ste eftersøgning,« fort­sat­te hun. Har selv en 17-årig dat­ter Ud­over Le­na Sten­beck og Ru­ne Wall­sten, som er kom­met fra Sve­ri­ge, var og­så fle­re fra det øv­ri­ge Dan­mark re­pra­e­sen­te­ret i søn­da­gens eftersøgning.

Én af dem er 57-åri­ge brand­mand Bo Han­sen fra Roskil­de. Han be­slut­te­de sig for at del­ta­ge, ef­ter han hav­de la­est om sa­gen i nyhe­der­ne. Han har selv en 17-årig dat­ter og føl­te der­for, det var na­er­lig­gen­de at hja­el­pe med ef­ter­søg­nin­gen.

»Jeg er selv me­get hyste­risk om min egen dat­ter, som jeg al­tid hen­ter, når hun har va­e­ret ude til no­get,« for­tal­te han.

Et hold på 20-30 mand søg­te ef­ter spor i Kor­sør Lystskov, der lig­ger få ki­lo­me­ter uden for by­en. Hå­bet var at fin­de ejen­de­le fra Emi­lie Meng, der evt. er ble­vet smidt i sko­ven. In­tet blev fun­det, og nu over­ve­jer Mis­sing Pe­op­les ind­sats­le­der Lars Jen­sen det na­e­ste tra­ek. Han vil­le søn­dag ef­ter­mid­dag ik­ke af­vi­se, at søn­da­gens ak­tion vil­le bli­ve den sid­ste.

»Jeg er ae­r­ger­lig over, at vi ik­ke fandt nye spor i dag. Det kan godt va­e­re, at vi først fo­re­ta­ger os no­get igen, når po­li­ti­et har nyt i sa­gen,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.