Ja, job skal man gø­re sig fortjent til at ha­ve Nej, man­ge ri­si­ke­rer at mi­ste det he­le

BT - - NYHEDER -

RAS­MUS JARLOV

og vi kan godt kla­re os uden. Den er med til at sen­de fle­re men­ne­sker på over­før­sels­ind­komst, og det er for­kert, at man ud­de­ler job, som var det en ret­tig­hed, i ste­det for at det er no­get, man skal gø­re sig fortjent til.

SENIORJOBORDNINGEN SKAL AF­SKAF­FES,

ord­nin­gen, var det for at af­bø­de, at nog­le men­ne­sker mi­ste­de de res e fter­løn. Man hav­de ik­ke fun­det på ord­nin­gen, hvis det ik­ke var for­di, der var nog­le po­li­ti­ke­re, der ik­ke helt tur­de stå ved, at ef­ter­løn­nen skul­le af­skaf­fes. Så fandt man på den her un­der­li­ge ord­ning. Der er 3.500 me­nen­sker er i se­ni­o­rjob i dag. Men det er en un­der­ligt kon­struk­tion, at man ga­ran­te­rer folk et job, selv­om de ik­ke nød­ven­dig­vis er de bedst eg­ne­de til stil­lin­gen. Det er med til at gø­re den of­fent­li­ge sek­tor til en an­den­rangs­ar­bejds­plads, hvor folk bli­ver an­sat, for­di de har krav på, at der stil­les et job til rå­dig­hed for dem. Det er fak­tisk synd for den of­fent­li­ge sek­tor. Det er ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt, at vi ud­de­ler job til folk, i ste­det for at job er no­get, man sø­ger, hvor­ef­ter der bli­ver an­sat den per­son, der er bedst til at ud­fyl­de stil­lin­gen.

DA MAN OP­RET­TE­DE

ord­nin­gen, er der ik­ke no­gen, der fal­der ud af sy­ste­met. I sid­ste en­de har al­le ret til en kon­tant­hja­elp, hvis de ik­ke har no­gen pen­ge. Først må man kla­re sig selv, og det er kun, hvis man ik­ke kan det, at det of­fent­li­ge skal be­ta­le til folk.

HVIS MAN FJER­NER

BENT BØGSTED

fjer­ne seniorjobordningen vil va­e­re, at de, der mi­ster de­res ar­bej­de og ik­ke la­en­ge­re kan få et se­ni­o­rjob, ef­ter to år på dag­pen­ge vil ry­ge ud på kon­tant­hja­elp, hvor de så og­så mi­ster ret­ten til ef­ter­løn. Og er de gift med en, der sta­dig er på ar­bejds­mar­ke­det, kan de ik­ke få kon­tant­hja­elp al­li­ge­vel. De mi­ster det he­le. Så en stør­re grup­pe vil en­de med at mi­ste al­ting, når de ry­ger uden­for ar­bejds­mar­ke­det, for­di ar­bejds­gi­ver­ne ik­ke vil an­sa­et­te dem, da de me­ner, at de ik­ke har no­get at by­de på.

KON­SE­KVEN­SEN AF AT AR­BEJDS­GI­VER­NE VIL BA­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.