’ ’

BT - - NYHEDER -

Det er for­kert, at man ud­de­ler job, som var det en ret­tig­hed, i ste­det for at det er no­get, man skal gø­re sig fortjent til ha­ve ord­nin­gen va­ek. Men de her grup­per vil ar­bejds­gi­ver­ne ik­ke an­sa­et­te, da de me­ner, at de ik­ke er va­erd af sat­se på, for­di de al­li­ge­vel snart går på ef­ter­løn. Så la­en­ge ar­bejds­gi­ver­ne ik­ke spil­ler med på det her om­rå­de, bør vi be­hol­de ord­nin­gen.

grup­per på ar­bejds­mar­ke­det, der ik­ke kan kla­re at va­e­re på ar­bejds­mar­ke­det i lang tid og er rø­get ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, før de kan på fol­ke­pen­sion el­ler gå på ef­ter­løn. Hvis ar­bejds­gi­ver­ne til­by­der dem et job, hvor de kan bli­ve, ind­til de kan få fol­ke­pen­sion, så vil de fle­ste selv­føl­ge­lig ta­ge det job. Men der er nog­le i den her grup­pe, der er så neds­lid­te, at de ik­ke kan kla­re det. Se­ni­o­rjob blev net­op la­vet til dem, der var rø­get ud og ik­ke kun­ne få fod­fa­e­ste på ar­bejds­mar­ke­det igen el­ler kom­me på ef­ter­løn.

VI HAR NOG­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.