Ka­rak­ter får dig igen­nem stu­di­et

Vi ta­ler tit om de ka­rak­te­rer, der får un­ge ind på stu­di­et, men sja­el­dent om den ry­grad og dan­nel­se, der får dem igen­nem

BT - - DEBAT -

Det bli­ver en spa­en­den­de uge for un­ge men­ne­sker lan­det over. Ef­ter lang tids ven­ten får de nu svar på, om de er ble­vet op­ta­get på den ud­dan­nel­se, de drøm­mer om. HVIS DET GÅR, som det ple­jer, får em­net en mas­se op­ma­er­k­som­hed i me­di­er­ne. Vi si­ger til­lyk­ke til dem, der er kom­met ind, og så ta­ler vi en mas­se om dem, der ik­ke kom ind. Om ka­rak­ter­ra­es, gen­nem­snit og op­ta­gel­ses­krav.

Og så ta­ler vi om de så­kald­te ’su­per­stu­den­ter’, der tra­ek­ker snit­te­ne op, som om det vil­le ha­ve va­e­ret bed­re for al­le, hvis ik­ke de hav­de kla­ret sig helt så godt.

Men må­ske vi i år kun­ne prø­ve no­get nyt:

At ta­le min­dre om, hvad der skul­le til for at kom­me ind, og i ste­det at ta­le om, hvad der skal til for at kom­me godt igen­nem? DET ER NEM­LIG me­get of­te så­dan, at to stu­de­ren­de med det sam­me ka­rak­ter­gen­nem­snit en­der med at kla­re sig me­get for­skel­ligt på de­res ud­dan­nel­se – så hvis ik­ke det er ka­rak­te­rer­ne, der for­ud­si­ger, hvor­dan un­ge men­ne­sker kom­mer godt igen­nem de­res vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, hvad gør så?

Det har den ame­ri­kan­ske for­sker An­gela Duck­worth un­der­søgt. Hun er en af de for­ske­re i USA, som ved mest om, hvad der ken­de­teg­ner de børn og un­ge, der får suc­ces med de­res sko­le, ud­dan­nel­se og ar­bejds­liv. Og hen­des og an­dres forsk­ning pe­ger al­le på det sam­me: Det, de i USA kal­der for ’grit’. PÅ DANSK HAR vi ik­ke rig­tig no­get ord for det, men det er en per­son­lig ev­ne, som kom­bi­ne­rer pas­sion og ved­hol­den­hed.

I gam­le da­ge tal­te vi om, at folk hav­de ka­rak­ter, og selv­om det ik­ke helt er da­ek­ken­de, så er det godt nok til for­må­let. Det er nem­lig no­get, vi al­le kan ud­vi­se, og det ud­vik­les, når vi be­ska­ef­ti­ger os med no­get, som vi selv har valgt, og som vi ar­bej­der hårdt for – og­så på de dår­li­ge da­ge.

Gang på gang har Duck­worth og kol­le­ga­er do­ku­men­te­ret, hvor­dan ele­ver med me­re ka­rak­ter på den lan­ge ba­ne en­der med at slå de ele­ver, der el­lers be­gynd­te med de hø­je­ste ka­rak­te­rer.

Hen­des forsk­ning ty­der fak­tisk på, at børns ka­rak­ter be­ty­der dob­belt så me­get for de­res ka­rak­te­rer som de­res ta­lent el­ler in­tel­li­gens.

Du kan godt gi­ve op, men al­drig på en dår­lig dag

I DAN­MARK BRU­GER vi me­get tid på at dis­ku­te­re ud­dan­nel­ses­po­li­tik. Det me­ste hand­ler om op­ta­gel­ses­krav og gen­nem­snit.

Men det er en fat­tig de­bat, for ker­nen af vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stem kan jo al­drig bli­ve de krav, vi stil­ler til at kom­me ind.

I cen­trum må og skal al­tid va­e­re de krav, vi stil­ler til ele­ver­ne, når de er der: At de kan fin­de den rig­ti­ge ba­lan­ce imel­lem det mo­der­ne og det umo­der­ne. Nys­ger­rig­hed og flid; kre­a­ti­vi­tet og kon­cen­tra­tion. Alt det, der ik­ke hand­ler om ka­rak­te­rer, men om ka­rak­ter.

Og til al­le jer un­ge men­ne­sker, der se­ne­re på ugen fin­der ud af, at I er kom­met ind på je­res ud­dan­nel­se, her har I An­gela Duck­wort­hs råd:

’Du kan godt gi­ve op, men al­drig på en dår­lig dag’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.