Plan­lag­de an­greb i et år

BT - - DEBAT -

MASSEDRAB I MÜN­CHEN Den 18-åri­ge tysk-ira­ner, som for­le­den skød og dra­eb­te ni men­ne­sker i Mün­chen, hav­de iføl­ge po­li­ti­et plan­lagt sit an­greb i et år. Der er og­så fun­det et ma­ni­fest på hans com­pu­ter. »Han hav­de for­be­redt det i et år,« sag­de po­li­ti­che­fen i Bay­ern, Ro­bert Heim­ber­ger, på et pres­se­mø­de i går.

Te­o­ri­en er ba­se­ret på ma­te­ri­a­le, som myn­dig­he­der­ne har fun­det på den un­ge mands va­e­rel­se i Mün­chen.

»Han hav­de skre­vet et ’ma­ni­fest’ om sit an­greb,« si­ger po­li­ti­che­fen iføl­ge Bild. Po­li­ti­et har end­nu ik­ke na­er­stu­de­ret do­ku­men­tet.

Lørdag sag­de po­li­ti­et i Mün­chen, at den 18-åri­ge var in­spi­re­ret af An­ders Be­hring Brei­vik.

Nord­man­den dra­eb­te 77 men­ne­sker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, og an­gre­bet i Mün­chen ske­te på fe­mårs­da­gen for mas­sa­kren i Nor­ge.

Po­li­ti­et me­ner, at hans sky­de­ri og­så var in­spi­re­ret af en ha­en­del­se i den ty­ske by Win­nen­den i 2009. Her skød en 17-årig dreng 15 men­ne­sker på sin tid­li­ge­re sko­le.

Den fo­re­lø­bi­ge ef­ter­forsk­ning pe­ger på, at den 18-åri­ge var in­ter­es­se­ret i mas­sa­kren i Win­nen­den. For et år si­den be­søg­te han ste­det, og han tog fo­to, forta­el­ler Heim­ber­ger.

Den 18-åri­ge, som skød og dra­eb­te sig selv, var født og op­vok­set i den sydty­ske stor­by. Syv ud af ni var ud­la­en­din­ge Of­re­ne var ik­ke klas­se­kam­me­ra­ter til ger­nings­man­den. Det frem­går af pres­se­mø­det, hvor og­så an­kla­ge­ren var med. Mindst syv ud af ni dra­eb­te var ud­la­en­din­ge. Tre tyr­ke­re, tre ko­so­vo­al­ba­ne­re og en gra­e­ker.

»Det var ik­ke så­dan, at ’han be­vidst valg­te’ de folk, som han skød,« si­ger ho­ve­d­ankla­ger Tho­mas Ste­in­kraus-Koch.

Po­li­ti­et be­kra­ef­ter, at han køb­te sit sky­de­vå­ben over in­ter­net­tet. Han af­fy­re­de 57 skud, hvil­ket be­ty­der, at han må ha­ve la­det sin pi­stol igen, skri­ver Bild.

Det har end­nu ik­ke va­e­ret mu­ligt for po­li­ti­et at af­hø­re den 18-åri­ges fora­el­dre. Det for­lød lørdag, at år­sa­gen var chok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.