Fly­rej­sen kan gi­ve ho­ved­pi­ne

BT - - DEBAT -

Som­me­ren er of­te ens­be­ty­den­de med fly­rej­ser syd­på, men for man­ge dan­ske­re er be­gi­ven­he­den slet ik­ke så gla­e­de­lig, som den bur­de va­e­re.

En ny un­der­sø­gel­se fra Aal­borg Uni­ver­si­tet vi­ser nem­lig, at hver 12. dan­sker, sva­ren­de til ot­te pct., li­der af så­kaldt fly­re­la­te­ret ho­ved­pi­ne.

Det forta­el­ler Se­ba­sti­an Bao Dinh Bui, som sam­men med Tor­ben Pe­ter­sen, står bag forsk­nings­stu­di­et.

»Vi har mod­ta­get 254 be­sva­rel­ser, og ud af dem er der 89, der li­der af ho­ved­pi­ne i for­bin­del­se med fly­rej­ser,« si­ger han.

Der lig­ger nog­le fa­ste kri­te­ri­er for, hvor­når man kal­der det fly­re­la­te­ret ho­ved­pi­ne. Ud af de 89 var der 21, som le­ver op til kri­te­ri­er­ne for, at man kan kal­de det fly­re­la­te­ret ho­ved­pi­ne. Symp­to­mer­ne be­skri­ves som en me­get kraf­tig og pul­se­ren­de ho­ved­pi­ne.

Smer­ten lig­ger mel­lem 7 og 9 på 10-ska­la­en, så den er me­get in­tens, og den op­le­ves of­test kun i den for­re­ste del af ho­ve­d­et. Ind­til vi­de­re er det ik­ke af­gjort, hvad ho­ved­pi­nen skyl­des. På ver­dens­plan an­slås det, at cir­ka 100 mil­li­o­ner men­ne­sker li­der af fly­re­la­te­ret ho­ved­pi­ne, men på trods af det er syg­dom­men ik­ke sa­er­ligt be­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.